Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1620-06-30). Stadsmuseet i Stockholm

Ordning för draghare och åkare här i Stockholm, stält aff Borgemestere och rådh: åhr 1620. den 30. junij: ther effter the sigh aldeles och fullkommeligen skole hafwe til at rätta, huru myckit the vthi dragare och åkare löön aff allehanda slags godz...

Dragarna och åkarna transporterade varor och människor i staden. Denna förordning är en lista på vad det kostar att köra varorna till olika adresser.

Exempel på kostnad (dragare):

"När ett stycke wijn om 7. eller 8 åmer bärs up i Stadzkiellaren, til Norreport eller Slotzbacken, skal gifwas uthi dragare löön, 8 marck."

Exempel 2 (åkare):

"För 1 tunna hwete ifrå Nore port, Munkbron eller Slotzbackan, til Södreqwarn eller Malmtårget, 1 öre."

Utdrag ur  Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Priserna är alltså angivna i den tidens valuta, mark och öre. 6 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad