Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1643-08-05). Stadsmuseet i Stockholm

[Ordningsregler för tjärhanteringen vid tjärhoven] Ordningh och stadgha om tiäruhofwet här widh stadhen, hwar effter alle the som tiäru och sågebräder til stadhen föra, sigh hafua at rätta, hwadh annat ther widh bör i achtaghas.

Denna förordning från 1643 handlar om verksamheten vid de så kallade tjärhoven. I dessa lagrade och tillverkade man tjära och trä (som tjära tillverkades av). Verksamheten inspekterades av en kontrollant, en så kallad "vräkare". En del av tjäran exporterades. En del av den blev till beck. Både tjära och beck var ett vanligt tätningsmedel. Bland annat användes den till skeppsbygge.

Enligt bestämmelsen (ordningen) skall det också finnas en tunnbindare vid tjärhovet. Han måste tillhöra tunnbindareämbetet (ett skrå). Tunnorna tjärades för att bli riktigt täta och motståndskraftiga mot fukt.

Vid Tjärhovsgatan på Södermalm fanns det ett tjärhov. 3 sidor. Frakturstil.

Utdrag ur  Taxor för år 1620 (ryggtitel)

Uppdaterad