Tryckt text i frakturstil
Text
Författare: Borgmästare och råd i Stockholm (1636-06-22). Stockholms stadsmuseum

[Angående regler som ryska köpmän måste hålla sig till när de gör affärer med sina svenska kollegor] Ordning, hwar efter the ryske köpmän som här i Stockholm sijn handel drifwa, sitt godz sälia och förhandla skole, så at the hwarken emoot lagen eller stadzens wälfångne privilegier och elliest ordinantier att framfarne konungar om köphandeln stadgade

Stadens styrelse skriver här att det har uppkommit konflikter mellan ryska köpmän och svenskar på grund av språksvårigheter. Därför bestämmer myndigheterna i denna skrift att inga affärer ska göras upp mellan de två grupperna utan att en tolk eller medlare är närvarande. 4 sidor. Frakturstil.

Renskrift av delar av originaltexten

"Efter såsom en stor Oordning här til hafwer sigh yppat och tilldragit ibland wår Swenske Nation och then Ryske / i thet / at then ene parten icke hafwer then andra redeligen förståndigt vti köpande och sålliande / aff then orsaak at the Swenske icke rått thet Ryske Språck / en heller the Ryske wårt Swenske Språk hafwer förståndit / hwar vtaff sigh yppat hafwer ibland Parterna stor Klagan / Rättegångs Procefs, Eedgång och mynckin Oreda / sådant Missbruk at förekomma hafver man få rådsampt achtat / at effter thenne Dagh intet Köp begge thesse Nationer emellan skal göras med mindre sworin tolck eller mecklare skal tilstädes wara then sielfwe köpet antekna skal / huru mycket är försålt / hwad för Godzet vthfäst och tilsagt är / huru lång Dagh then ene medh then andra vthbetingar / och ther Röden på fordrar / at Parterna oense wardaom köpet eller Tijden / At tå Mecklaren med en Eed för Rätten kan erhålla huru sigh i Saken förpasserat är / Och effter hans Eedgång ther widh beståå hwad han berätter. Och på thet Mecklaren sitt Kal och Embete theste flitigare kan förestå / skal han hafwa för sitt Oamk till Lönh aff Säliaren en halff Daler / såsom och aff Köparen en halff Daler aff hwart hundrade Dalars wärde / han således bijwistar och anteknar och skal intet Köp effter thenne Dagh hålles för fast och gilt / (ther thet klandres) med mindre ther med få procederas som föreskrifwit står."

 

"Ordning:

1. Skal wåre Naboer the Ryske sitt Godz effter Sveriges beskriffne Lagh förfällia sine Warur till Borgerskapet eller the här i Staden boende öre / och til inga Fremmande / antingen aff Vpstadzmanne eller Vorlenningom widh Boot som Lagh förmår / ther annorledes handlas / och skal then sworne Mecklaren ther åhoga draga / at icke wåre grannar finna sigh beswårade aff owettenheet medh sådana Fremmande i Köp råket hafwa.

2. Lijn och hampa tillåtes then sällia Skippundetals och i Halford Skippundom efter Lagh och en ringare.

3. Fläsk / Kött och André ätande Wahrur vthi Skippundom och halfswon:  Skippundom effter Lagg och en ringare.

4. Ryske Hanskar Dusinetals och intet Paretals at försällias. 

5. Lärfft / Dweld / Walmar / Hwrst / hundrade Alin tals eller vthi heelom Styckiom

6. Juffter eller Boraner Decker tals.

7. Filtkappor Dussinetals.

8. Twåål vthi heela och halfwa Botnar.

9. Sablar / Mårdar / eller andra Skinwahror heelom och halfwom Timbertaals.

10. Saadlar / Bessel / Stöfflar / Piskor / them effterlåtes förfällia efter som the bäst kunna."

Uppdaterad