Text
Författare: Essen, Hans Henric von (1755-1824). Stockholms stadsmuseum

Öfwer-ståthållare-embetets förnyade kungörelse och förbud, emot kreaturs utsläppande å gator och andre allmänne ställen här i staden. Gifwen Stockholm den 15 julii 1796

Denna kungörelse från överståthållarämbetet lagstadgar ännu en gång att man inte får släppa ut sin boskap inne i staden. Det var vanligt att hushållen höll kor, getter och grisar inne i staden. Förutom alla hästar som användes vid transporter. Stadens styrelse hade egentligen bestämt att alla dessa kreatur skulle forslas ut ur staden sommartid. Detta för att undvika alla olägenheter som spillning på gatorna och förstörda planteringar. Men som vi kan konstatera från denna kungörelse var åtlydnaden ganska dålig! 2 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad