Text
Upphov: Okänd. Utrednings- och statistikkontoret

Andel förtidspensionärer (i %) av befolkningen 16-64 år 1963-2003

Statistik. Någon form av pension/ersättning vid varaktig arbetsoförmåga pga sjukdom har funnits sedan 1914. Från och med 1948 infördes regler om invalidpension och sjukbidrag, som 1963 ersattes av regler om förtidspension/sjukbidrag. Från och med 2003 utges sjuk-/aktivitetsersättning. Data för staden kan presenteras för perioden 1963 – 2003, dvs avseende förtidspension/sjukbidrag och sjuk-/aktivitetsersättning. Här benämns mottagarna av de olika ersättningsformerna för förtidspensionärer. Under de senaste 40 åren har andelen förtidspensionärer i den arbetsföra befolkningen ökat från drygt 2 % till över 6 %. Uppgången skedde framförallt under en 10-årsperiod fram till mitten av 1970-talet. Andelen förtidspensionärer har därefter legat runt 6%. Utvecklingen påverkas av en rad faktorer, som sjuklighet, regelverk, försäkringskassans handläggningsrutiner och befolkningens ålderssammansättning. Ålderssammansättningen har betydelse då andelen förtidspensionärer naturligt nog ökar med ökande ålder. I åldern 60-64 år är mer än var fjärde person förtidspensionär. En rad regeländringar har skett under årens lopp som har påverkat utvecklingen av andelen förtidspensionärer.

Uppdaterad