Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skärvstenshög, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 144 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1928, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Skärvstenshög
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:5

Ur: Fornlämning 144, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund ca 14 meter stor och 0,6 meter hög, övertorvad förhöjning, med ett tiotal, ca 0,3-0,4 meter stora stenar synliga i ytan.

Skärvstenshög, rund, 15 meter stor och 1 meter hög, uppbyggd av 0,1-0,6 meter stora, skarpkantade stenar med mylla som fyllning. Botten utgjordes av pinnmo och i den SSV delen av lera. Omedelbart under torven påträffades ett, 10 meter stort och 0,6 meter tjockt sotlager, innehållande keramik, bränd lera, malstenar, djurtänder och kol.
I anläggningens N del påträffades en härd, A2.

Uppdaterad