Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stensättning, anläggning nummer 50, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Stensättning
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:5

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, närmast rund, ca 4 meter stor och 0,4 meter hög, uppbyggd av 0,1-0,5 meter stora stenar lagda i ett skikt med fyllning av mylla mellan stenarna. I anläggningens SV del fanns ett meterstort stenblock. Anläggningen var skadad av ett skyttevärn i den SV delen. Botten utgjordes av pinnmo och berg.
I anläggningens mitt, något orienterad mot V, påträffades ett 1 x 2,5 meter stort och ca 0,2 meter tjockt sotlager, innehållande keramik, harts, bränd lera och kol. I den nordvästligaste delen av anläggningen påträffades en malsten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad