Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Brandgrav, anläggning nummer 45, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:4

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund, ca 3 meter stor och 0,5 meter hög, övertorvad förhöjning, med ett fåtal 0,7 meter stora stenar synliga i ytan.

Stensättning, närmast oval, 4 x 5,5 meter stor och 0,5 meter hög, med klar begränsning. Anläggningen var uppbyggd av 0,1-0,5 meter stora stenar, samt ett par meterstora stenblock i den SV delen. Stenarna var lagda i 2 skikt med mylla mellan. Botten utgjordes av pinnmo.
I anläggningens S del påträffades ett 1 x 1,5 meter stort och 0,3 meter tjockt brandlager, med sotblandad mylla runt omkring, innehållande en järnkniv, keramik, brända ben och kol.

Uppdaterad