Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 21, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:7

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en oval, 4 x 5 meter stor och 0,5 meter hög, övertorvad förhöjning med några 0,4-0,9 meter stora stenar synliga i ytan.

Stensättning, närmast rund, ca 5 meter stor och 0,5 meter hög, med tydlig begränsning bestående av ca 0,7-1 meter stora stenblock. Anläggningen var uppbyggd av 0,1-0,4 meter stora stenar lagda i 2-3 skikt med mylla mellan stenarna. Botten utgjordes av pinnmo och lera.
I större delen av anläggningen påträffades ett ca 2,5 x 3,5 meter stort och ca 0,3 meter tjockt brandlager med sot och kol som innehöll keramik, slagg, brända ben och djurtänder.

Uppdaterad