Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skelettgrav, anläggning nummer 51, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Skelettgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:29

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, rund, ca 4 meter stor och 0,6 meter hög, med tydlig kantkedja i de N delarna bestående av 0,1-0,3 meter stora stenar. Anläggningen var skadad i de S delarna av ett vägbygge. Anläggningen var uppbyggd av 0,1-0,3 meter stora, glest lagda stenar i 3-4 skikt med mylla mellan stenarna. Botten utgjordes av pinnmo.
I mitten av anläggningen påträffades en 0,8 x 2,15 meter stor och 0,35 meter djup skelettnedgrävning, orienterad i V-O, innehållande en ring, en kniv, tre spikar och järnfragment, keramik och kol samt delar av skelettet, vilket låg med huvudet i V.
Strax N om nedgrävningen påträffades keramik samt i fyllningen spritt i hela anläggningen keramik, bränd och obränd lera, brända ben och kol.

Uppdaterad