Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 56, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:6

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, oregelbunden, ca 3 x 3,5 meter stor och 0,4 meter hög, uppbyggd av 0,1-0,6 meter stora stenar lagda i 1-2 skikt med mylla mellan stenarna. Botten utgjordes av berg.
Hela anläggningen täcktes av ett mörkt myllager i vars centrum påträffades ett 0,6 x 1,25 meter stort och 0,2 meter tjockt brandlager, innehållande keramik, en knacksten och brända ben.
Straxt O om brandlagret påträffades en 0,5 meter stor och en 0,05 meter djup koncentration av harts, brända ben och kol.

Uppdaterad