Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 49, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:6

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, närmast rund, ca 1,5 meter stor och 0,4 meter hög, med klar begränsning. Anläggningen var uppbyggd av 0,1-0,3 meter stora stenar lagda i 2 skikt med fyllning av mylla. Botten utgjordes av pinnmo.
I anläggningens centrum påträffades ett 0,6 x 0,75 meter stort och 0,18 meter tjockt brandlager med sot och kol, innehållande järnfragment, keramik, bränd lera, brända ben, tänder och kol.

Uppdaterad