Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 47, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:13

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, närmast rund, ca 4,5 meter stor och 0,4 meter hög, uppbyggd av 0,1-0,4 meter stora stenar lagda i 1 skikt med mylla mellan stenarna. Botten utgjordes av pinnmo.
I anläggningens S del påträffades en ca 0,5 meter stor och 0,09 meter tjock benkoncentration innehållande en järnkniv, keramik, harts, bränd lera och brända ben.
I den N delen av anläggningen påträffades en pärla, keramik, en knacksten samt keramik i hela anläggningens fyllning.
Vid rensning framkom en pärla, keramik, bränd lera och brända ben.

Uppdaterad