Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 53, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:6

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, oregelbunden, ca 2 x 2,5 meter stor och 0,4 meter hög, uppbyggd av 0,1-0,5 meter stora stenar lagda i två skikt med mylla mellan stenarna. Botten utgjordes av pinnmo och berg.
Anläggningen var troligtvis skadad av vägbygge i de S och O delarna. I anläggningens N del påträffades ett ca 1 meter stort och 0,15 meter tjockt brandlager, innehållande keramik, bränd lera, brända ben och kol.
S och V om brandlagret framkom ett 1,75 x 2,75 meter stort och 0,35 meter tjockt sotlager innehållande keramik.

Uppdaterad