Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 55, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:8

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund, ca 5 meter stor och 0,3 meter hög, övertorvad förhöjning med ett fåtal 0,3 meter stora stenar synliga ytan.

Stensättning, rund, 2 meter stor och 0,3 meter hög, uppbyggd av 0,1-0,4 meter stora stenar lagda i ett skikt med mylla mellan stenarna. Botten utgjordes av grusblandad lera.
I större delen av anläggningen påträffades ett 1,1 x 1,4 meter stort och ca 0,35 meter tjockt brandlager med sot och kol, innehållande en järnkniv, järnfragment, lerkärl, bränd lera, brända ben och kol.
Ca 2,5 meter SO om anläggningen påträffades bränd lera och kol.

Uppdaterad