Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Brandgrav, anläggning nummer 48, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:5

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, rund, ca 2 meter stor, uppbyggd av 0,1-0,4 meter stora stenar lagda i 2-3 skikt med fyllning av mylla. Botten utgjordes av pinnmo.
I hela anläggningen påträffades ett 1,25 x 1,75 meter stort och 0,12 meter tjockt brandlager med sot och kol, innehållande keramik, brända ben och kol. Keramiken var koncentrerad till det N hörnet av anläggningen.
Vid rensning påträffades brända ben och kol.

Uppdaterad