Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 2, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:12

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökningen som en rund, ca 4 meter stor och 0,3 meter hög, övertorvad förhöjning med ett fåtal 0,2-0,8 meter stora stenar synliga i ytan.

Stensättning, rund, 4 meter i diameter, 0,5 meter hög, uppbyggd av ca 0,4 meter stora stenar, lagda i 1-2 skikt med fyllning av mylla. Botten utgjordes av lera. I anläggningens centrum, något orienterad mot NV, påträffades ett 2,5 x 3 meter stort och 0,36 m djupt brandlager med sot och kol, innehållande nitar, järnfragment, kamfragment, keramik, harts, bränd lera, lerklining, slagg, brända ben och kol.

Uppdaterad