Föremål

Brandgrav, anläggning nummer 13, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:15

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund, 8 meter i diameter och 0,8 meter hög, övertorvad förhöjning med ett tiotal ca 0,1- 0,6 meter stora stenar synliga i ytan.

Stensättning, rund, 9 meter i diameter och 0,6 meter hög, med tydligt lagd kantkedja bestående av 0,5-1 meter stora stenar. Anläggningen var uppbyggd av 0,2-0,8 meter stora stenar med fyllning av mylla. Botten utgjordes av pinnmo. I anläggningens centrum påträffades ett 2 x 3 meter stort och 0,26 meter tjockt brandlager med sot och kol, innehållande ett bronsfragment, keramik, bränd och obränd lera, brända ben och kol.

Anläggningen överlagrade två härdar, A62 och A63.