Samtida karta av fälttjänstövningen på Ladugårdsgärde 1672
Karta
Upphov: Dahlbergh, Erik (1625–1703). Riksarkivet

Samtida karta av fälttjänstövningen på Ladugårdsgärde 1672

Ritning av skans som Karl XI lät anlägga på gärdet i Stockholm 1672.

I det övre vänstra hörn står det:
"Plan af skantzen på Stockholms nyia Diurgård, som opå H. Kongl. Maij:tz vår allernådigste konungs befallning a:o 1672 förfärdigad vardt, så och aff feltlägret, batterierne, approscherne och annat mehre, som til ataquen aff samma skantz hörer, huarhos platzen där descenten skedde och annat notabelt i det forbe:de åhret ichnographice afftecknadt är".

Skansen är fortfarande synlig och finns registrerad som en fornlämning hos Riksantikvarieämbetet.

Uppdaterad