Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stensättning, anläggning nummer 15, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Stensättning
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:6

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en rektangulär, 7 x 9 meter stor och 0,5 meter hög, övertorvad förhöjning, tydligt begränsad av 0,4-0,7 meter stora stenar synliga i ytan.

Stensättning, kvadratisk, 7,5 meter stor och 0,4 meter hög, med tydligt lagd kantkedja bestående av 0,3-0,8 meter stora stenar. Anläggningen var uppbyggd av 0,05-0,2 meter stora stenar lagda i 2-3 skikt med fyllning av mylla. Botten utgjordes av lerblandad pinnmo. I den SO delen av anläggningen påträffades ett 5 x 5,5 meter stort och 0,2 meter tjockt lager av mörk, sotblandad mylla som innehöll en järnkniv, keramik, en knacksten, bränd lera och kol.
Anläggningen överlagrade i V delen en härd, A57.

Uppdaterad