Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skelettgrav, anläggning nummer 5, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Skelettgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:4

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund, ca 3,5 meter stor och 0,3 meter hög, övertorvad förhöjning.

Stensättning, rektangulär, 3 x 4,5 meter stor och 0,6 meter hög, med tydlig begränsning. Anläggningen var uppbyggd av 0,2-0,75 meter stora stenar lagda i 1-2 skikt med mylla mellan stenarna. I centrum av anläggningen saknades stenpackning. Botten utgjordes av pinnmo och berg.
I anläggningens mitt påträffades en 0,9 x 1,75 meter stor och 0,34 meter djup nedgrävning, orienterad i SV-NO riktning, innehållande kol. Spritt i anläggningen förekom keramik och obrända ben.

Uppdaterad