Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stensättning, anläggning nummer 6, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Stensättning
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:6

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökningen som en rund, ca 3,5 meter stor och 0,3 meter hög, övertorvad förhöjning.

Stensättning, rund, 2,5 meter i diameter och 0,5 meter hög, med klar begränsning. Anläggningen var uppbyggd av 0,1-0,5 meter stora stenar lagda i 1-2 skikt med mylla mellan stenarna. I centrum fanns ett ca 0,5 meter stort område som endast utgjordes av mylla. Anläggningen vilade på berg samt pinnmo i den nordligaste delen. I näst intill hela anläggningen påträffades ett ca 1,5 x 1,75 meter stort och 0,3 meter tjockt mörkfärgat lager mylla som innehöll keramik, bränd lera, brända ben och kol.
Ca 2 meter öster om anläggningen påträffades delar av ett lerkärl och straxt söder om detta enstaka keramikbitar.

Uppdaterad