Handskrift
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Sjöman protesterar mot våldsamt försök att värva honom till Livregementet

Under krigsåren 1701 och 1709 ledde Åke Rålamb arbetet med att värva soldater till Livgardet i Stockholm. Rålambs verksamhet blev snart känd för att använda hårdföra metoder. Alla som kunde betraktas som lösdrivare riskerade att bli värvade med mer eller mindre handfasta medel. Rålamb och hans folk blev mycket impopulära, för att inte säga hatade i Stockholm.

I det här odaterade brevet till domstolen för Södermalm, Södra förstadens kämnärsrätt, berättar sjömannen Herman Bärgh om hur Rålambs män försökt tvinga in honom i armén. Man har mot hans vilja givit honom pengar, man har slagit honom, viftat med värjor och dessutom satt honom i fängsel. Herman Bärgh, säger sig gärna tjäna sin konung men då som sjöman, det yrke han behärskar. 

Herman Bärghs text renskriven:

Ereborne Högacktade Herr Rådman
medh sampteliga högdtärade Låfliga Södre för-
stadens Ciämbnärs Rätten

Gunstiga herrar

In för högdtärade Rätten är iag Siöman
förorsakat inkoma, medh denne min
enfaldigaste Supliq: förmedelst at iag
blifwit grafwerat, under förwärfning. af
Wällborne Herr Öffwerstens Rolambz folck
medh trug och uthdragne Wärior, förandes
mig i en mörck arrest, och och trugandes
päningar på mig, som iag intet godwilligt
motogh, icke heller tager dem, om dät
mitt lif kostar, uthan till Siöss hafwer
iag lärdt, och där till will iag tiäna min
konung, som nu och transportten anfodrar
och nu skola Wittnen betyga huru iag
blifwit huru iag blifwit medh hugg
wärie, sting och slagh tagen in uthi stugan
och fördt som en räfwer [eller röfware] bordt, päningarne
hafwer iag intet förtärdt, fast ingen
fick bära en bijt mat till mig, uthan
nådige herrar, nådigast förClarar mig
effter Kongl Mayts willia, till Siöstaten
och ograverat ifrån Herr Öffwersten Rolambz
öfwerfallande, ty iag allredan är på trans-
portens skieppens arbetande. förblifwer
högdtärade Låfliga Rättens
Ödmiuke Tjenare
Herman Bärgh
Comfferdi Siöman

Uppdaterad