Protokoll från Brännkyrka kommuns fattigvårdsstyrelse.
Text
Författare: Brännkyrka kommuns fattigvårdsstyrelse. Stockholms stadsarkiv

Par söker ersättning för vårdnad av åttaårige gossen David Gustaf Wilhelm Lundell

År 1896 skiljde sig Augusta Mathilda Carlsson och Frans Vilhelm Lundell, en skilsmässa du kan läsa om här. Några år senare hittar vi de här noteringarna om deras gemenasamma barn David i protokollen för Fattigvårdsstyrelsen i Brännkyrka socken. Från mötet den 3 februari år 1900 kan vi under § 3 läsa:

S. D. Arbetaren J. A. Carlsson, boende i Årstaäng N. 27, infann sig vid dagens sammanträde och anhöll att, enär han och hans hustru nödgats alltsedan eftersommaren förra året taga vård om och lemna underhåll åt arbetarens F. W. Lundells minderårige son David, som blifvit af Lundells frånskilda (?) hustru, hvilken en under sommaren uppehållit sig hos ett folk i samma egendom, qwar- 

Sid 2
lemnad utan vård och tillsyn, då hon begifvit sig åter till hufvudstaden, hvarest hon ock fortfarande väl antagas vistas, han härföre måtte erhålla betalning från fattigvården ej mindre för den tid, hvarunder makarna Carlsson haft gossen i sin vård, än ock framdeles, så länge gossen kommer att hos dem qvarblifva.

Då å ena sidan det icke väl vore med rättvisa och billighet förenligt att makarne Carlsson utan redtgörelse vårdade annans barn men det å andra sidan heller icke finge beaktas, att makarna Carlsson lätteligen sjelfve kunde befria sig från den med gossens vårdande uppkommande kostnad genom att till fadern Lundell, som enligt hvad kändt vore, uppehålla sig antingen i hufvudstaden eller Nacka socken, der han haft arbetsanställning och om hvilkens adress Carlsson och finge antagas kunna utan svårighet vinna upplysning utaf bl. a. arbetare vid Liljeholmen der L. under många år arbetat. Så beslöt nu styrelsen, att Carlsson skulle för ifrågavarande gosses vård och underhåll från fattigkassen från med febr. månad få uppbära 10 kr. i månaden äfvensom 15 kr. till inköp af kläder åt gossen dock allt under villkor att det funnes omöj-

Sid 3
ligt att få reda på mannen Lundells bostad under de närmaste dagarna. Men skulle, om visshet härutinnan kunde vinnas, Carlsson i stället uppmanas att gossen till fadern öfverlämna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad