Protokoll.
Text
Författare: Brännkyrka kyrko- och skolråd. Stockholms stadsarkiv

Förälder varnas av skolrådet efter att ha skällt ut en lärare

Den 17 juni 1893 sammanträde Brännkyrka Kyrko- och skolråd för att varna en hustru Mathilda Sofia Carlsson som skällt ut en lärare på grund av att denne ville ha en förklaring till varför Carlssons barn varit frånvarande.

Texten från Kyrko- och skolrådets protokoll renskriven:

Protokoll för 17 juni 1893:

Ordföranden meddelade att anledningen till sammanträdet vore den, att, enligt anmälan, en moder till ett i folkskolan vid Liljeholmen intaget barn, i anledning deraf att läraren fordrat skäl för samma barns uteblifvande från skolan öfverhopat läraren med otidigheter af beskaffenhet att ej kunna offentligen anföras.

Den ifrågavarande modern, hustru till trädgårdsarbetaren C. Levin Carlsson, Mathilda Sofia, hade genom Kronofjerdingsmannen i trakten blifvit kallad att till denna dag sig inför skolrådet inställa, hade ock enligt bevis emottagit kallelsen, men ej behagat sig infinna. Af sådan anledning beslöts det skulle samma hustru Mathilda Sofia Carlsson vid vite af 5 kronor kallas att inför Kyrko- och Skol-rådet infinna å dag, tid och ort, som af ordföranden bestämmes.

Protokoll för 24 augusti 1893:

Hustru Mathilda Sofia Carlsson från Årstadal N:o 19, som den 17 sistlidne Junii blifvit kallad att infinna sig vid Skolråds sammanträde för att förehållas och varnas för det hon den 2 samma månad infunnit sig i skolan under pågående lektion och öfverhopat läraren Lundgren med grofva förolämpningar och skymfliga tillvitelser, men då icke behagat hörsamma kallelsen, hade till i dag genom förnyad kallelse blifvit förståndigad att, vid vite af 5 kronor, inställa sig. Hon kom nu tillstädes och blef, såväl af ordföranden som åtskilliga af rådets ledamöter för sitt oskickliga och förargelseväckande beteende varnad, och lofvade att ställa sig varningen till efterrättelse.

Uppdaterad