Text
Författare: Larsson, Anders. Stockholms stadsarkiv

Fånge kräver uppehåll av den som låtit fängsla honom

I september 1666 skriver den fängslade Anders Larsson denna supplik (böneskrift) till Stockholms Magistrat. Larsson berättar att det är trumpetaren Waldou som låtit fängsla honom efter att ha blivit slagen av Larsson med en sten. Enligt Larsson slog han Waldou på grund av att denne begått "hemgångs förövande" i Larssons husbondes hus, d. v. s. att han skulle ha trängt sig på utan tillstånd i uppsåt att skada någon i huset.

I suppliken ber Anders Larsson om att antingen bli befriad eller att Waldou åläggs förse honom mat och dryck, då ingen annan gör det i fängelset.

Suppliken renskriven: 

Edle och Wälb: Ehreborne wijdt lagfarne högwijse och högdtachtade herrar. Denne Kongl. Residentz Stadens högl. Magistrat. Nådhgunstige befordrare.

Denne Wälb. Magistraten kan iagh medh uplyffte händer och bögde knä tienstödmiukeligen eij underlåta: huru obarmherteligen min wederpart Trumpetaren Reinholdt Waldo hwilcken migh här i Stadzsens fengelse öfr. 40 weckurs tijdh hafwer insättia låtet som iagh af förseende ett steenslagh gaf, hwar till han sielf orsaken war igenom hemgångz föröfwande i min husbondes huus; migh aldeeles i grund ruinera och här i fengelset ihiällswälta will, effter han migh icke det ringaste till lifzuppehälle gifwit hafwer, eller giefwa will, eij heller är någon som migh mehra medh ett stycke brödh unsettia will; lender fördenskull till denne högl. Magistraten min tienstödmiuka bön och begäran, dhett han Trumpetaren som migh haf.r låtit fengsla /: effter gammal plägsedh :/ måtte påleggias migh medh maat och dryck uppehålla el.r mit fengelse endtlediga, elliest warder iagh i hunger förgååendes; för hwilken barmhertighets gierningh Gudh den allrahögste denne högl. Magistraten rijkeligen belöhnandes warder, afwachtar fördenskull här å i allsom största ödmiuk underdånigheet denne Högl. Magistratens Nådhgunstige resolution medh förbl.de

Denne Högl. Magistratens

Tienstödmiukeligste
tienare

Anders Larsson

På baksidan har en tjänsteman skrivit:

Anders Larson som sutit i 40 weckurs tijdh fängzlig begehrer att få uppehälle aff trumpetaren Waldou. Inl. d. 18 Sept. 1666.

 

Uppdaterad