Protokoll från Domkapitlet 27 februari 1734. Anteckningarna om oväsendet i kyrkan börjar under punkt 4.
Text
Författare: Stockholms domkapitel. Stockholms stadsarkiv

Protester mot kyrkan - i kyrkan

Vintern 1734 blåser kyrkokritiska vindar genom staden, så till den milda grad att några människor vågar sig på att protestera under självaste gudstjänsten - i kyrkan. När stadens högsta kyrkliga organ, Konsistorium (eller Domkapitlet), diskuterar detta den 27 januari lämnar de detta protokoll efter sig.

Protokollet renskrivet:

Sid 182
Taltes åter om pigan Caisa Stina Hessling och resolverades, at hennes i Skepsholms Kyrkan oliud skulle berättas för Stads Fiscalen wälbetrodde herr Joh: Schening, som sedan, om han finner Causam agendi, kan henne

Sid 183
henne Lagligen tiltala. Herr Fiscalen eftterskickades och förekom. För honom berättades, det wist folk tagit sig före at göra oliud och förargelse här i kyrkorna, som torde hafwa swårare påfölgd, om det icke i tid förekommes och afböjes: I sommars har en hustru under Mag:r Wollenii Otte-sångs predikan kommit in i S:t Maria Magdalena Kyrka, stält sig på gången nedan för predikstolen, stickat på en strumpa och sedan hon en stund wijst det hon icke hade någon wördnad för Guds Ord, som predikades, har hon med sin sticksöm gåt ut genom en annan dör: något dylikt skal sig ock uti Finska Kyrkan för en tid sedan tildragit

Sid 184
git. Eftter Juhl har man funnit wara skrifwit här på Stor-Kyrko dören; Babel, Skökan, Sodom och här predikas idel lögn etc. Tredie söndagen i adventet har en piga benämd Caisa Stina Hessling i aftonsångs prediken i Skepsholmen, offentel: yttrat sig i dessa orden: du liuger Giers, du och alla de andra skola til helfwetis, hwilket när det blifwit kunnigt,, har Consistorium deröfwer hört Prestmannen Giers, och låtit honom in för Protocollet göra sin berättelse. Sedermera har ock högwördige herr Biskopen och Præses kallat henne Caisa Stina Hessling för sig, då hon utlåtit sig, at något dömande utfallit; men i sin grund kan hon eij finna at hon förtörnat Giersen eller at

Sid 185
at hon talt något, som hon bör ångra, hon war så i sin grund betagen at hon eij kunde annat än utlåta sig i et sådant dömande, des utan har hon länge nog sökt det Prophetiska ordet uti kyrkorna, och som hon det ingenstädes funnit, så har hon nu med sitt sökande dragit sig in uti sig sielf med mera.

Och som sådana exempel intet stanna der de begynna, utan många andra efwen torde taga sig det orådet före at göra förargelse under Gudstjensten; altså har Consistorium funnit nödigt at gifwa herr Fiscalen sådant tilkänna, lemnande til hans egit ompröfwande, hwad han der wid behagar göra, och på det han så mycket

Sid 186
närmare må blifwa om Caisa Stina Hessling underrättad, så skal Protocollet henne angående til herr Fiscalen utgifwas. Beträffande det man funnit skrifwit på kyrkodören, och de personer som wijst så liten wördnad för Guds ord i S:t Maria och Finska kyrkorna, så har man ännu eij fått om dem någon tilförlåtel: underrättelse. Herr Fiscalen beklagade at sådant owäsende skal höras, och sade, at han skal göra det hans embetes plicht fordrar, så snart han får Protocollet angående Caisa Stina Hessling.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad