Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kvinna klagar på uppsyningsmans beteende

Under 1600- och 1700-talen tillkom en stor mängd öveflödsförordningar, alltså regler om vem som får köpa vilka varor, vem som får bära vissa kläder med mera. 

Syftet med överflödsförordningarna var dels att minska import, som sågs som något negativt, men kanske också att hålla folk på plats - vem som helst fick inte se ut som en adelsman eller -kvinna.

I den här skrivelsen till Politikollegium klagar Maria Malmstedt över att en av stadens uppsyningsmän behandlat henne hårt på grund av ett av hennes klädesplagg. Malmstedts klagobrev renskrivet:

"Edell och högachtade herr Borgmästare
så och
Edle högachtade herrar Rådmänner uti det Lofl: Politie Collegio

Inför det högt:de Collegium, nödsakas jag i ödmjukhet mig beklaga, huruledes jag uti förleden måndags som war d: 22: Julij blef utaf Uppsyningsmannen Petter Degenström öfwerfallen uti Glaas boden på Norra bro wid Slachtarehuset, då han mig afryckte min mössa och stycke, samt hotade mig hårdeligen, och tillsade mig, du skall derföre sitta inne, derpå han bortt språng, och tog altsammans med sig; men sedan kom tillbakars och kastade mössan åt mig, då jag äfwen samma dag, lät twetta mina linkläder wid Strömmen, då jag oförwarandes kom till att taga det stycket på mig, och spettsen har hafwit öfwer 20 åhr, och aldrig under den tijden honom brukat, mer än denna gången, då jag kom att taga honom på mig wid klädtwättningen och satt så under mössan, att han intet kunde synas med mitt wett; altderföre Bönfaller jag hoos det högt:de Collegium, samt herr Stads Fiscalen, att jag må blifwa befrijad ifrån Degenströms anklagan, samt otidiga framfarande, efter han intet träffade mig på gatan utan i bem:te Bod, Jag afwacktar en Nådrättwis bönhörelse, samt förblifwer

Det Ädle och Högt:de lofl. Politie Colleg.

Ödmiukaste Trna
Maria Malmstedt"

Uppdaterad