Text
Författare: Månsson, Börje. Stockholms stadsarkiv

Blinde Månsson vill till hälsobrunn får att återfå synen

Blinde Börje Månsson har 1680 av läkaren Urban Hiärne fått rådet att åka till Medevi brunn för att någorlunda återfå synen. I den här skrivelsen ber han Politikollegium om respass och pengahjälp för att klara resan.

Hälsoanläggningen vid Medevi i Östergötland hade grundats bara två år tidigare av ingen mindre än Urban Hiärne själv.

Månssons skrivelse renskriven:

"Freborne högachtade wälbetrodde, wijsa och lagfarne H:r Borgmästare, och Samptl.Rådh, som denne högtährade poltie Collegio administrera

Denne högtbetrodde Collegium hembär iag i diupaste ödmiukheet bewågenheet, mig fattiga blinde man in till närwarande tijdh wederfaren. Och såsom iagh nu uthi herrans nampn är sinnat, förmedellst dennes Doctor Urban Hiärnärs Diiudications skriftt, innan några dager at begifwa migh till Medewi surbrun derigenom Gudz nådige tilhielp min syn någorlunda wederfåå och bekomma så at iag kunde mig wägleeda,

Men såsom förspörias wägen wara mycket långh, och mina medel fast uβla och fattige, så at iagh medh häst och skiutz eij rådh hafwa at fortkomma, uthan mädh min fattige hustru nu i tijdh gåå den wägen bortåht, der den högste Gudh hälsan och lijfwet förlänar.

Altfördenskull flyr iag till högtbetrodde Collegium mädh een ödmiuuk böön, högtb: Collegium tächtes af een särdeeles gunst såsom elliest i anseende till min högsta Disideration medh ett gådt wägepaβ nådgunstigast försee, på det iag förmedelst obetänksamma mennieskior under wägen måtte frij och omolesterat passera.

Berede widh detta flyr iagh uthi lijka ödmiukheet, detta hög:de Collegium tächtes mig fattige blinde man mädh Tränne månaders penningar nådgunstigast försee, at iag widh hwariehanda förefallande nödh, i fram eller återresan, måtte hafwa een lijten handpenningh tillgåå, härupå iagh i diupast ödmiukheet afwachtar detta högtbe:d Collegii höggunstiga Resolution, städze förblifwandes

Detta högtbetrodde Collegii
underdån:ödmiuke
Tiänare
Börgie Månβon"

Politikollegium som mottog denna handling hade sina lokaler i kvarteret Nemesis.

Uppdaterad