Religiösa avvikaren Magdalena Ekström, 19 år, rannsakas i Norra förstadens kämnärsrätt 1735.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Irrlärig 19-åring klädd i trång säck rannsakas i Kämnärsrätten

Våren 1735 arresteras en ung kvinna som sent om kvällen varit ute på gator och torg. Med sin udda klädsel, en ”trång säck”, har hon väckt uppmärksamhet.

Det visar sig vara pigan Magdalena Olofsdotter Ekström, 19 år, och precis som befarat verkar hon ha avvikande uppfattningar om religionen. Hon hamnar inför Norra förstadens kämnärsrätt och där berättar hon bland mycket annat om sina kontakter med Erik Tolstadius, präst i Holmkyrkan på Skeppsholmen, och de religiösa möten han håller i sitt eget hem.

Här kan ni läsa protokollet från rannsakningen med Magdalena Ekström i Stockholms norra förstads kämnärsrätt den 13 maj 1735:

Uppslag 1

No 81

Extract af Protocollet, hållit uppå Stockholms Norra Förstads Cjemners Cammare den 13 Maji anno 1735.

S:D: Företrädde assistenten wälbetrodde Erich Browall, upwisandes det högtärade Politie Collegii Extractum Protocolli, hwarutinnan han blifwit förordnat, at wid denne Rätt angifwa ett wid wälbemälte Collegium anhängigt måhl, berörande en flicka benämd Magdalena Ekström, som för dess omkringdrifwande på gatorna blifwit uti arrest inmant, hwilket måhl Collegium sedermera funnit nödigt, i anseende till de uti bemälta Extract andragne orsaker till denna Rätts widare ransakande remittera.

Hwarföre Rätten lät ifrån arresten förekalla unga Pigan Magdalena Olofsdotter Ekström, 19 åhr gammal, född här i staden, dess aflidne Fader Olof Ekström warit hofrättspåst, modren Sara Selling lefwer ännu och är boende i Hernösand, som på tillfrågan berättade sig tillförene på åtskillige ställen tjent här i staden, och förledit åhr hos Fru Haberman, som

Uppslag 2

som bodt uti grefwe Pipers hus, ifrån hwilken hon kommit Michelsmässotiden, efter samma fru då bortrest; sedermera skall hon ha warit hos en dess bekant, som är wacktkarl på gillstugun, benämd Anders Holm, men efter förleden Julhälg warit i tanka at resa härifrån staden med dess morbror Samuel Sellling, som skall wara Kyrkjoherde i Norrland, hwilket dock eij skjedt, utan har hon wid samma tid och straxt derpå kommit i tjenst hos framlidne Lieutnanten Mathesii Enkja Helena Roberg, hos hwilkwn hon äfwen ännu skall wara wistandes, och är dess mattmoder boendes uppå ladugårdslandet och gröna gatan.

Magdalena Ekström tillspordes om och hwaräst hon gådt i kyrkjan samt tillförene brukat sina salighetsmedel?

Swarade: har tillförene gådt i kyrkjan uti de församlingar der hon vistats, men på halftannat åhr allenast gådt i Skjepholmskyrkjan, med widare berättelse, at hon första gången begått herrans högwärdige nattward med dess Moder uti S:t Clara kyrkjo, sedermera 3ne gånger i Maria under det hon tjent hos Snickaren Erich Örn, samt sist under dess tjenstetid hos Skjepparen Cornelius Palm 2ne gånger uti S:t Catharina församling, men nu på 1 ½ åhr, sedan förleden Påskhälg, har eij synligen begått nattwarden.

Frågades: hwart hon ärnade gå kl. 10 i går aftons?

Swarade: at dess mattmoder skickat henne ett ärende till en dess släcktinge, som skall liggia sjuk på Södermalm, hwaräst hon blifwit uppehållen, och skolat då gå hem.

Frågades: Om mattmodren har flera som äro så klädda, som hon?

Swarade: det allenast mattmodrens dotter Cecilia Gretha Mathesia, som plägar undertiden föllja henne åt, har samma klädedräckt, som hon.

Frågades: hwem som lärt eller befalt henne gå med sådan besynnerlig och ifrån annat folk af dess stånd afskild klädedrägt?

Swarade: at herren henne så har befalt till at gå i en trång säck i stället för en wijd mantel.

Frågades: hwilken Präst examinerat henne och dess mattmoder i deras Christendom?

Swarade: det ingen af ladugårdslandsprästerne

Uppslag 3

examinerat eller förhört dem i Christendomen, icke heller någon annan, sedan de kommit i den yttra försakelsen.

Frågades: hwad som gifwit henne anledning sedan hon tillförene 6 gånger gått till herrans nattvard, at sedermera afhålla sig ifrån dess nyttjande?

Swarade: det herren nu öppnat henne ögonen, at hon är alt för oren och syndig at gå dit, med förmälan, at folket gå i dessa dagar dertill, som till en afgudamåltid.

Frågades: hwem som gifwit henne den uplysningen?

Swarade: at herren brukat Hr Kyrkjoherden magister Tollstadius till ett medel, som drifvit djeflar och orena andar utur henne.

Frågades: hwarest sådant skjedt?

Swarade: så wäl i kyrkjan, som hemma hos magister Tollstadius i dess hus, hwarest han med många som der sammankoma, håller böner och examina.

Frågades: om Hr Magister och Kyrkjoherden Tollstadius afrådt henne ifrån nattvardsens begående?

Swarade: det han hwarken lagt bann på henne eller någon annan utan allenast bedt dem ransaka och pröfwa allting; hafwandes hon således genom herrans talande uti dess själ befunnit afgrunden och djupet, som hennes själ låg uti.

Frågades: Om hon kjänner eller wet hwilka och hurumånga Personer pläga komma tillsammans hos hr Magister Tollstadius?

Swarade: Kjänna wäl en del af dem till anseende, men wet eij deras namn, eller huru många de äro, utan Mag. Tollstadii stora sahl, deräst han bor, är, så wäl som förstugun, helfull med folk; och om Tisdager och onsdagar håller allmän Bön från kl. half 7 till 8, men Catechismi examen alla måndagar, tisdagar och torsdagar efter Bönen tils kl: 9. Berättandes widare, på tillfrågan, at alla gå bort, sen bönen är sluten kl: 8, så framt de icke willja bli qwar till examen, som påstår [sic!] tills kl: 9, det de äfwen derefter gå sin wäg; men om fredags eftermiddagarne hållas examen med dem, som tänkja sig till nattwarden om lördagen, då de samma dag gå i kyrkjan till skrift och communion.

Frågades: om hon ännu går till Hr Magister Tollstadius när Bön och examina hållas?

Uppslag 4

Swarade: Sedan hon begynt bruka en sådan klädedräckt och kommit uti det stånd hon nu är, så har hwarken hon eller mattmodrens syster eller dotter, förutom mattmodren sjelf, när hon är frisk, sedermera gått till Hr Magister Tollstadius at hålla Bön, icke heller i kyrkjan, eftersom de behöfwa ingen annan läremästare än herren sjelf, hwilken de nu följa i kraft och sanning, och hafwa öfwergifwit de utwärtes stadgar.

Frågades: om de icke gå för sig sjelfwa hos några andra tillsammans, sedan de nu äro så afskilda, och öfwa sig uti deras gudacktighet?

Swarade: allenast hemma för sig sjelfwa der de bo, mattmodren och dess syster, samt dottern och hon.

Frågades: om flera bo der i gården?

Swrade: En Trädgårdsmästare benämd Jacob Åberg, som förhyrt hela gården, men är eij med dem i deras sällskap eller böner, wtan lefwer efter det allmänna sättet.

Frågades: huru länge sedan hon begynt at afhålla sig ifrån kyrkjan och det wanliga bönesättet hos Magister Tollstadius?

Swarade: första söndagen som hon begynte wara ifrån kyrkjan war förleden Palmsöndag, och 14 dagar före nästlidne Påskhälg ansade hr Magister Tollstadius dem, at ingen widare Bön eller examen skulle skje före hälgdagarne, men straxt efter hälgen har han wäl begynt hålla wanlig bön och examen, dock hon med dess mattmoder och hennes syster och dotter sedermera icke warit der.

Frågades: om hon wet några flera, som bruka sådan klädedräckt, som hon?

Swarade: inga flera, än mattmodrens dotter, och de som sittja uti arrest på Stortorget och Spinnhuset.

Frågades: om dess mattmoder will tillåta dottren at gå i sådana kläder?

Swarade: at mattmodren måste mera lyda gud än menniskjor, och modern will eij samka öfwer sig herrans dom, hwilket skjedde, om hon skulle hindra dottren at gå i sådan klädedräckt.

Assistenten Browall påstod, det Magdalena

Uppslag 5

dalena Ekström, i anseende till det nu af henne är wardet anfördt, måtte uti arrest förwahras, som bewiljades, och gjordes anstalt om Helena Robergs, samt dess systers och dotters, med Trädgårdsmästaren Jacob Åbergs upkallande tills i mårgån.

Den 14 Maji

S:D: I närwaro af Stadsfiscalen wäl betrodde Johan Schening jemte assistenten wälbetrodde Erich Browall, instälre sig, efter kallelse, aflidne Lieutnanten Mathesii Enkja Helena Roberg, jemte dess syster Sophia Roberg, och dess dotter Cecilia Gretha Mathesia, 22 åhr gammal, warandes äfwen tillstädes deras wärd Trädgårdsmästaren Jacob Åberg, hwarjemte ifrån arresten uphämtades Pigan Magdalena Ekström, då, uppå Hr Stadsfiscalens begiäran, Protocoller, som igår angående Magdalena Ekström blef hållit, uti förenämde personers närwaro uplästes, och af wederbörande widkjändes, hwarefter Helena Roberg, på tillfrågan, berättade, det hon sedan nästlidne Michaelis tid sig här i staden uppehållit at infordra en efter dess swärfader aflidne häradshöfdingen Mathesius uti kongl. Cammar Collegio utfallen Cöning Liquidation, och underwarande tid försörgt sig och de sina med knipplande och sömmande på stohlar och annat, hwartill hon också skall brukat, och till den ändan i dess tjenst antagit Magdalena Ekström, som derutinnan, såwäl som i andra sina sysslor, skall gjordt henne godt nöije; men hwad angår de af Magdalena Ekström inför Rätten gjorde utlåtelser, så yttrade sig systren Sophia Roberg och dottren Gretha Mathesia, at de giöra ett och äro af lika sinne och mening som Pigan Ekström; men modren Helena Roberg sade, det hon eij skall hafwa sig sådant bekant, utan är hennes längtan och eftersträfwande at af allo hjerta sökja herran och wandra i hans wägar, har och med

Uppslag 6

de andra, under sitt wistande härstädes hållit sig till Skjepzholms Kyrkjan, och går hon äfwen ännu understundom dit, efter hon der skall hafwa bänkrum; förmälandes widare, på tillspörjan, det wäl hon med dess dotter och syster eij begått nattvarden, sedan de nu hit till staden ankommit, men der hon tillförene bodt i Sigtuna förledit åhr, skall hon med dem brukadt sina salighetsmedel, upwisandes äfwenledes deröfwer w. Pastorens i Sigtuna Hr Magr Johan Scharins under d 1 octobris förledit åhr henne meddelte attestum, som uplästes, hwarutinnan intygas, det hon med dess dotter och syster derstädes alltid fördt ett stilla, ehrbart och Gudfrucktigt lefwerne, samt brukat sina salighetsmedel, och ägt en god kunskap i guds ord och dess Christendomsstycken, med mera.

Helena Roberg tillspordes om hon än widare tänker bruka och begå herrans högwärdige nattvard?

Swarade: Ja i så framt herren gjer henne sin nåd dertill.

Sedan frågades Trädgårdsmästaren Jacob Åberg om deras upförande hemma hos honom der de äro boendes, och om några af deras Camrater ofta besökja dem, samt hwarmed de sig försörja?

Swarade: det de föra et stilla och gudfrucktigt lefwerne, hålla eij några sammankomster med andra, hafwa sällan besök af några främmande, samt sökja sin försörgning med twätt och sömm och dylickt arbete.

Pigan Ekström tillspordes hwarföre hon icke reser hem till sin moder, efter dess mohr ännu lefwer?

Swarade: at modren icke skall hafwa Råd hemma hos sig föda och försörja; här wid yttrade sig Helena Roberg, at Pigans mohr skall wara hit förwäntandes och kan hon då få föllga henne hem.

Helena Roberg frågades om dess dotter tillförene warit så klädd som hon nu är?

Swarade: neij, med widare förmälan, det hon eij är herre öfwer dess dotters samwete eller kunnat förwägra henne at draga sådana kläder, efter dottren berättadt sig sedermera

Uppslag 7

Uti denna ringa klädnad, bättre och mera obehindrad kunnat tjena sin Gud än tillförene.

Togo afträde, och återfördes Magdalena Ekström uti arresten. Actum et Supra.

Ex Protocollo
På Rättens wägnar
Henr: Spack
W. Not.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad