Omslagsbild Stenstaden
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Stenstaden

Boken Stenstaden skrevs i samband med en utställning om bostadssanering. Det är en kronologisk, enkel och tydlig sammanställning av Stockholms bostads- och byggnadshistoria åren 1875-1975. Med hjälp av bilder och ritningar visas tidstypiska byggnader och berättas om stadsplaner, renoveringar och rivningar. Stockholmarnas bostadssituation under de olika perioderna beskrivs, till exempel den enorma bostadsbristen och trångboddheten under slutet av 1800-talet och den följande byggboomen samt de nya hyresförhållandena. 61 sidor.

Följande är ett utdrag ur kapitlet Perioden 1900-1920:
Bostadsförsörjningen betraktades nu liksom under 1800-talet som en enskild eller fattigvårdsangelägenhet. Kommunen skulle inte konkurrera med de privata byggmästarna. Före första världskriget kan man inte tala om någon statlig eller kommunal bostadspolitik. Kommunen byggde inte några bostäder i egen regi och det allmänna finansierade inte bostadsbyggandet. Inte heller sökte man med några aktiva medel, t ex markförvärv, öka bostadstillgången eller förbättra kvaliteten hos de bostäder som byggdes eller hjälpa låginkomsttagarna med hyresbidrag.

Innehåll
Inledning

Perioden 1875-1900
Industrierna
Kommunaltekniken
Regleringsplanerna
Förebilderna
Konjunkturer och byggmästare
Byggnadsarbetarna
Bostadshusen
Fastighetsägare och hyresgäster

Perioden 1900-1920
Bostadspolitiken
Reaktionen mot bakgårdskvarteret
Stadsplaneringen
Byggandet
Utflyttningen från stenstaden

Perioden 1920-1940
Bostadspolitiken under mellankrigstiden
Stadsplaner och byggande under 1920-talet
Stadsplaner och byggande under 1930-talet
Saneringsplaner för kvarter
Moderniseringarna
Näringspolitiken

Perioden 1940-1975
Stadens utveckling efter kriget
Zonplanen och kontoriseringen
Barnfamiljernas utflyttning
Bostadssaneringen
Hyresregleringen
Stadsplanerna
Gårdarna
Lägenhetsfördelningen
Områdesplaner
Hyresgäster och fastighetsägare
Den nya saneringspolitiken

Inför 1980-talet
Innerstadens nya roll
En stad för alla
Stenstadens allmängiltighet
Kvarteret som enhet
Byggnadsvården
1980-talets förnyelseområden

Litteratur

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad