Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Kronprins Karl Johans enda tal på svenska!

 

"Redelige Dannemän! Med rörelse ser jag Eder för andra gången samlade omkring Er Konungs tron. Han har med tillförsikt kallat Eder, att rådslå över Statens behov och nödvändigheten att förvara åt den Skandinaviska halvön den frihet den äger sedan så många sekler.
Detta Rike, det äldsta i Europa, befriades från varje utländskt ok av Edra förfäders mod. I skolen vandra i deras spår, och ej tillåta något våld mot Er religion, eller Edra rättigheter.
Konungen har beslutit, att bibehålla Eder i fullt åtnjutande av Edra fördelar; och Han skall göra om intet alla bemödanden att bringa Eder under oket, om I vid Honom vilen med förtroende.
Vändom ej mer vår tanke på den tid, som varit nära att förstöra Sverige. Njutom det närvarande lugnet och bedjom Gud att förläna var och en nog dygd och mod att väl tjäna Sin Konung och sitt fädernesland.”

Detta är en utskrift av det tal kronprins Karl Johan höll på urtima riksdagen i Örebro den 18 april 1812. Avsikten var att den kungatrogna allmogen skulle mötas på sitt eget modersmål och kronprinsen som enbart talade franska (eg. occitanska) höll talet med hjälp av en fonetisk utskrift. Ber man en fransman recitera talet ser man att det faktiskt fungerar. 

Karin Borgkvist Ljung

Uppdaterad