Text
Författare: Broström, Viktor Alexander (1835-1924). Stockholms stadsarkiv

Arbetare i bostadsförening vill ha hjälp att få ner hyrorna

Järnsvarvaren Viktor Alexander Broström (1835-1924) flyttade 1882 in i Stockholms sydvästra bostadsförenings hus på Hornstullsgatan 37, senare Hornsgatan 144 och där bodde han tills han dog 32 år senare.

Det här brevet till den kände läkaren, folkbildaren och arbetarvännen Anton Nyström skriver Broström som relativt nyinflyttad. Broström berättar att ett "kotteri av husmånglare" håller hyrorna uppe, och nu vill han undersöka om Nyström kan hjälpa honom och de andra arbetarna i föreningen. Brevet renskrivet:

Herr Doktor Nyström

Med dett förtroende som mann kan venda sig till en god venn får jag härmed anhålla om ett gott råd samt om eder bemedling för ett understöd i ett assosjations företag af ett antal hederliga arbetare bland hvilka jag är en. Jag vill här nedan i korthet redogöra för den sak dett gäller

Jag ingick i Stockholms sydvestra bostadsförening i september månad förlidett år genom köp af en bostads bok i nemda förening, ock på denna bok antog jag en legenhet på ett rum och kök dett är en utmärkt god egendom och en lykad afär emedan tomten är köpt för ett rampris 27 ½ öre per qvadratfot och husett byggdes förlidett år af byggmästaren Borg för ett för en summa af 76 tusen kronor enlickt kontrackt och dett seges att han har förlorat därpå, och detta kan nog vara trolickt, han har i desse dagar jort konkurs. huset innehåller 6 legenheter på 2 rum ock kök 22 legenheter på ett rum och kök samt 2 mindre rum utan kök. alla legenheterna är vel inredda och af en utmärkt beskaffenhet men hyrorna äro för högt upptakserade af ett kotteri husmånglare och däribland är för detta Riksdagsmannen gustaf Erickson, dett förefaller mig som dessa spekulanter vilja spela egendomen i sina hender man jag tillika med en handlande svensson samt de flesta legenhets innehafvarne har beslutat att sätta pe för detta ofog, för att legenhets innehafvarne skall kunna bevara egendomen åt sig begär jag att Doktor Nyström ville vara god och hjelpa oss att anskffe ett lån på 15 eller 20 tusen kroner, legenhets innehafvarne anser sig sjelfva kunna anskaffa 8 tusen kronor, vi lenktar blott att kunna befria oss från gustaf Ericksons förmyndarskap

Jag blef med dett samma som dett blef bekant att jag kommitt med i föreningen vald till Revisor och derför har jag vel reda på afärerne och föreslog en nedsettning af hyrorna på en del legenheter emedan rekenskaperna visade att dett kunde gå för sig. Erickson med flera satte sig emot detta men då han i den öppna diskusitjonen ej var mäktig att försvara sig gick han omkring bland medlemmarna och förespeglade dem 40 prosents utdelning detta är hans vanliga sett att gå till vega men kann Herr Nyström hjelpa oss så skall jag fast jag är fattig ennu en gång taga mig en dust med honom jag hoppas gå segrande därur

Vi antager att kunna få ett afmoteringslån på 45000 kronor samt ett premielån på 20000 kronor ock mot inteckning i Tredje rummet önska vi denna hjelp våra egna tilgångar får komma i sista rummet jag önskar tillika att Doktorn ville vara god göra mig den äran af en visit och taga egendomen i betracktande jag önskar tillika ett personlickt samtal med herr Nyström för att närmare förklara mig

Teknar med Högacktning
W. A. Broström
adress 37 Horntullsgatan
3 Trappor upp östra uppgången

 

Uppdaterad