Handskriven text på randigt papper
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisrapport om ”flickebarnet” Margit Flink avliden i lunginflammation 1914

Den 20 november 1914 avled den åtta år gamla Margit Flink, hemmahörande i Midsommarkransen, i lunginflammation. Intill hittas en samtida polisrapport, från Brännkyrka polisdistrikt, om omständigheterna kring ”flickebarnet” Flinks tragiska frånfälle. 

Stadens bårhus som omnämns i rapporten låg i en flygel till Bondeska palatset i Gamla stan. Flinks hemadress Lilla Nyborgsgatan går sedan 1915 under namnet Nyborgsgränd.

Margit Flinks familj var en typisk arbetarfamilj; hennes far hette Hans och arbetade som murare, modern hette Anna Emilia Albertina. Båda föräldrarna hade flyttat till Stockholm från andra platser i Sverige. Tillsammans hade de, utöver Margit, sju ytterligare barn.

Tisdagen den 24 innevarande november kl. 11:30 fm. meddelade andra stadsläkaren M. Aspelin per telefon till tionde polisdistriktets station, att liket af en minderårig flicka vid namn Margit Flink från Nyborgsvägen n:r 1 i Midsommarkransen varit liggande å stadens bårhus sedan fredagen den 20 dennes utan att någon rapport om förhållandet inkommit.

Som nämnda dödsfall var okändt på polisstationen och sedan genom förfrågan till stadens öfriga polisstationer ej heller någon upplysning kunnat erhållas om hursa liket blifvit fört till bårhuset gjordes förfrågan i saken till Katarina brandstation. Därvid utröntes, att ifrågavarande flickebarn, som insjuknat i lunginflammation och af doktor Knaust remitterats till intagning å Maria sjukhus, blifvit fredagen den 20 dennes kl. 7, 10 fm. i tillkallad ambulansvagn afhämtadt i huset n:r 1 Lilla Nyborgsvägen i Midsommarkransen och fördt till Maria sjukhus, men vid framkomsten till sjukhuset aflidit, hvarefter liket omedelbart i samma ambulansvagn afförts till stadens bårhus.

Undersökning i saken har härefter hållits hvarvid det utrönts att ofvannämnda aflidna flickebarn som 8-åriga Margit Linnéa Flink, dotter till i huset n:r 1A. Lilla Nyborgsvägen i Midsommarkransen 1 trappa upp boende mureriarbetaren Hans Ersson-Flink.

Nyssnämnde mureriarbetare Flink och dennes hustru Anna Albertina Emilia Flink hafva hörts i saken och har hvar för sig berättat:

Mureriarbetaren Ersson Flink: den nu avlidna dottern hade i medio af sistlidne oktober månad insjuknad i difteri och därför intagits å Epedemisjukhuset, där hon kvarlegat tills i slutet af oktober. Efter det dottern hemkommit från sjukhuset, hade hon haft ondt i bröstet och hostat, men icke varit sängliggande. Då dottern ätit mjölkmat eller druckit vatten, hade den tunna vätskan runnit ut genom näsan, därunder hon klagat öfver att hon nog icke var riktigt bra i halsen. Torsdagen den 19 dennes hade dottern åter insjuknat, hvarför hustrun per telefon tillkallat doktor Knaust, hvilken efter det hafva undersökt dottern och förklarat, att hon led af lungkatarr, remitterat henne till intagning å Maria sjukhus. Hustrun hade äfven samma dag å nämnda sjukhus efterhört huruvida plats därstädes funnes för dottern, därvid dottern erhållit det beskedt, att någon plats då icke funnits, men att plats skulle beredas henne påföljande dag. Fredagen den 20 på morgonen, hade dotterns sjukdom förvärrats, hvarför hustrun per telefon tillkallat ambulansvagn från Katarina brandstation, i vilken dottern sedermera affördes till Maria sjukhus, dit även Ersson-Flink medföljde. En kort stund efter det dottern ankommit till sjukhuset hade hon aflidit, därvid vederbörande läkare konstaterade dödsfallet. Liket blef omedelbart därpå i samma ambulansvagn affsänt till stadens bårhus, dit Ersson-Flink dock icke medföljde. Ersson-Flink hade därefter begifvit sig hem till sin bostad, där han för hustrun omtalat att dottern var död och att liket har afförts till bårhuset.
    Ersson-Flinck uppgaf vidare, att han icke hade någon kännedom om att dödsfallet skulle anmälas å polisstationen.
     Förutnämnde hustrun Ersson-Flinck har i tillämpliga delar berättat lika med mannen.
    Ofvannämnda makarna Ersson-Flink hafva förklarat, att de icke kunna ombesörja eller bekosta begrafningen, enär de saknade medel därtill.
    Liket förvaras fortfarande å stadens bårhus /.../
    Enligt föräldrarnas uppgift var nu aflidna flickebarnet född den 29 juli 1906 samt skrifven i Brännkyrka församling /…/

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad