-
Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Kommissorialrätten i Stockholm ang. Trolldom

Transkribering av den inledande texten ur Protokoll 30 juni 1676 - 3 juli 1677:

Såsom af Kongl. Maj:t Wår allernådigste konung och Herre, Wij Underskrefne äre förodnade till Bijsittare och domare Uthi denne Kongl. Commissorial Rätten i Stokholm angående det gräselige och fördömelige nu grasserande Trulldomswäsende altså swärie Wij widh Gudh och hans helige Evangelium att Wij williom och skolom effter andelig och werldslig Lag. Skiäl och sannerti wåro all Rättwijso styrekia och föllia, ingen then saken giöre som saklöös är och ingen saklöös giöra, som pröfwas saker wara, och sådant alt hwarken för räddhåga, sant wänskap eller owänskap skäinker eller hwariehanda wildh Uthan i alt uprichtigt handla och procedera, så wijda  Wij thessa owanlige och mörka saker medh wårt yttersta förståndh fatta och begrijpa kunna; såsom och wele och skole wij alt lönt hålla, hwadh lönligit wara bör i synnerheet hwadh enthera widh hwars och ens discurs och mening uthi Rätten, eller Uthi voterande och widh afdömandet oss emellan förelöper och discurreras, så sant wari oss Gudh hulder, som Wij thetta hålla!

 

Actum Stockholm

Den 24 Julii 1676

 

W.J. Coyet*                          O. Bergius

N. Kanterhielm                   Carl Carlsson

O. Austrech                        Christopher Becotiur

J.E. Kronander                   I. Leufstadius

Urban Hiärne                      Måns Sparrman m.fl

* Wilhelm Julius Coyet, var bland annat sekreterare i justitierevisionen 8 apr. 1673 (revers 11 apr. 1673); ledamot av kommissionen angående förfarandet vid trolldomsrannsakningarna i Norrland 16 juni 1675, av kommissorialrätten i Stockholm angående trolldomsväsendet 3 juni 1676—3 juli 1677 (ordförande 26 juni 1676—3 juli 1677) Hans mest framträdande verksamhet var med de omfattande rannsakningarna angående trolldomsväsendet på 1670-talet. Var 1676 ordförande i en av de sista stora trolldomskommissionerna, nämligen den som hade att anställa rannsakning i Stockholm. C. utvecklade där en nitisk verksamhet och intog från början en synnerligen rigorös ståndpunkt, men under inflytande av komminister E. Norseus' och i synnerhet Urban Hiärnes fördomsfria och vidsynta utredning och förklaring av de inför kommissionen föreliggande fallen drevs han småningom över till den mildare sidan och kom sålunda att medverka vid det kommissionsutlåtande, som ledde till trolldomsprocessernas upphörande i Sverige.

 Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad