Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Publication Angående Omogen och Skadelig Frucht som till salu införes" 1737

Stockholms myndigheter sätter stopp för försäljningen av undermålig frukt på stadens gator och torg. Dålig frukt ska från och med nu avskiljas från den "goda Fruchten" och kastas i "siön".

"Dess til Högwälborne Herr Grefwen och Öfwerståthållaren aflåtne Nådigste skrifwelse af den 10 Augusti förledit åhr / i anseende til de åtskillige siukdomar som den tiden här i Staden gingo i swang / hwilka til en del skolat förorsakas af omogen och annan skadelig Frucht / i nåder förordnat / at ett noga inseende deröfwer  hafwas skulle / det ingen sådan Frucht måtte til salu införas / med lika nådig befallning / at alfwarsam hand deröfwer hållas måtte; Altså til underdånigst följe / så wäl deraf / som ock / at man kommit i erfarenhet / huruledes äfwen denna tiden en ansenlig myckenhet af allehanda slags Frucht till salu införes / hwaribland en stor del omogen / boken eller ruten Frucht af Äplen / Päron / Plummon och de så kallade Krikon finnas / hwaraf åtskillige swåre och smittosamma siukdomar sig yppa kunna / föranlåtas Högwälborne Herr Grefwen och Öfwerståthållaren tillika med Magistraten, härmed at förmana och åtwarna hwar och en som wederbör / at de taga sig för en sådan skadelig Frucht wäl til wahra / så at de den samma sig ej tillhandla eller något deraf förtära / warandes och den anstalt giord / at denna Stadens upsynningsmän wid Stranderne och på Torgen / der Frucht plågar til salu införas, skola hafwa en noga upsicht / at en sådan omogen och skadelig Frucht ej må försäljas / utan skall den samma ifrån den goda Fruchten skiljas och i siön kastas / utom hwilket på mångelstolarne skal hafwas det inseende / at de / på de ställen  / som dem bliwfit tilordnade / icke må hafwa någon odugelig och skadelig Frucht till salu. Stockholms Rådhus den 26 Augusti 1737."

Uppdaterad