Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Källarmästare Ahlberg söker tillstånd att servera pilsner på nykterhetstillställning - polisrapport 1913

I februari är det nykterhetsfest på gång i Slakthusområdets restaurang i den så kallade Börssalen. Därför ansöker krögaren Ahlberg om att servera pilsner under festligheterna, vilket framgår av följande rapport:

Uti bifogade till Överståthållareämbetet ingifna  ansökan anhåller innehafvaren af den s.k. Slakthusrestauranten i Enskede, källarmästaren Olof Alfred Ahlberg, om tillstånd att lördagen den 22 dennes till kl. 1 på natten uti den s.k. Börssalen inom ifrågavarande restaurant, vid en därstädes af nykterhetsföreningen Stjärnan anordnad festlig tillställning, få servera pilsnerdricka; äfvensom att inom lokalen i och för sagda till tillställning måtte få, under förutnämnde tid utföras messingsmusik och dans.

I anledning häraf får undertecknad anföra: Källarmästaren Ahlberg har uppgifvit, att ifrågavarande musik- och danstillställning skulle anordnas af nykterhetsföreningen Stjärnan såsom slutet sällskap, samt att ingen inträdesafgift skulle upptagas eller andra än föreningsmedlemmar lämnas tillträde till lokalen, och skulle tillställningen ifråga börja kl: 7. e. m.

Till ifrågavarande tillställnings afhållande får undertecknad vördsamt förorda bifall. Tillställningar af enahanda slag hafva med Öfverståthållareämbetets tillstånd två gånger förut under innevarande år afhållits därstädes, utan att, såvidt kändt är, några oordningar därvid förekommit.

Beträffande Ahlbergs ansökning om tillstånd att få vid tillfället servera pilsnerdricka, torde böra anföras följande:

Direktören vid Stockholms stads slakthus vid Enskede, M. Sandeborg, boende därstädes, innehar, jämlikt Öfverståthållareämbetets resolution af den23 december 1912 tillstånd till utskänkning af pilsnerdricka inom Slakthusrestauranten i Enskede under från den 1 nästlidne januari och till årets slut, och har det visat sig, att det Sandeborg meddelade tillståndet afser samma restaurantionslokaler, som de i Ahlbergs bifogade ansökning åsyftade, hvilka förhyres för en tid af tre år från den 1 oktober 1911.

Direktör Sandeborg har genom en Ahlberg tillståndskrifvelse af den 15 nästlidne januari befullmäktigat Ahlberg att i egenskap af innehafvare af sagda restaurantionslokaler ”förestå rörelsen och utöfva de rättigheter, som Öfverståthållareämbetet i nämnda tillståndsbevis medgifvit”.

Bortsedt från att detta förfarande torde få anses likställdt med utskänkningsrättens öfverlåtande till annan person och således i strid med gällande författning, torde icke två personer kunna beviljas utskänkningsrätt af enahanda slag i samma lokaler och å samma tid, hvardan Ahlbergs ansökan i detta hänseende icke torde böra bifallas.

Uppdaterad