Text
Författare: Andersson, Gunilla. Stockholms stadsarkiv

Gunilla Andersson vill ha hem sin son från Stockholm - brev 1875

Gunilla Andersson, boende på Hissingen i Göteborg, har hamnat i en arvstvist med sin son Edvard. Hon har också en son som hon tror bor i Stockholm: Efraim Andersson, enligt Gunilla född den 22 september 1846. Gunilla Andersson vill ha tag i Efraim, men eftersom hon saknar hans adress skriver hon ett brev till Stockholmspolisen i hopp om att de ska söka upp Efraim. Hon bifogar också ett brev till Efraim som hon vill att polisen ska ge honom utifall att de får tag i honom.

Av denna lilla lapp att döma gjorde polisen ett försök att få tag i Efraim, men verkar inte ha lyckats.

Brevet till polisen renskrivet:

Lunby Stora Ryså den 7/11 75

Kungli Öfverkommisarie

Eftersom att jag ej vett namnet så får jag be om ursäkt för min tilltasjän, Dett är nemligen jag ville bedja kommisarien om att vara af sin godhet att rekommendera detta brefvet till en person bagaregesellen Efraim Andersson himma i Göthebor Lunby församling å Hissingen, stora Ryså. Han har varitt i Stockholm i 11 elfva år dett var elfva år nu i Aprill sen han reste opp ått hans årtal är 1846 den 22 september således 29 år fylde han den 22 september i år och eftersom han har varit utte och rest en litten tid men är nu i Stockholm igen men vi vett ej hanses ädrass eller var han bor men är säkert i Stockholm och är dett så att han är Poliser att som vi tror efter som han har vistas der så länge, och är Bagaregesäll, hetter Efraim Andersson och har vistas mest på Söder, och så på ett kronobageri som vi har fott ordning på men vidare vet vi ej, och derför vill jag be Kommissarien om dett står till att få reda på honnom för han skulle äntligen himm att bevaka sin arfvedel eller sin rätt efter en afliden fader och skulle inte Kommisarien få reda på på honnom så vill jag be Kommisarien om den godheten att skrifva ner och adräsera brefvet till Gunilla Andersson Götheborg, Christina Gunnarssons hus Sillgatan No 42 Teknar

Gunnilla Andersson

Brevet till Efraim Andersson renskrivet:

Lunby Stora Ryså den 7/11 1875

Min käre Sån

Nu är det bra länge vi hade bref från di och vi vet ej om du är lefvande eller död och är du lefvande och finns du till så kom nu him käre Efraim komm bara himm är du snäll. Dett första är att du skall bevaka din rätt och dett andra är att Trafvare Edvard nemligen bror din och Båtsman Trafvare i Compis dom bege tänker rent ut att ruinera mig att taga ifrån mig allt å hoppa och sätta mig på bar backe din gamla Mor får gå ut för att låna hus efter dena dagen och be om sina smulor för dagen dett har di begge spunnit ihopp. Edvard går inni stan och är med den värste [svårtytt] emellanåt som han kommer ut med en brännvinsbutelj i ficka och då lefver han och svåger din som den värsta tyran mot mig det kan du tro kära Efraim. Så kom bara him till din kära moder vilket jag hoppas på att du gör då du får dett brefvet. Och det ofördröjligen beder än din ömma Moder. Di säger att di har skickat dig bref om fars död men det litta jag ej på och vi kan äfven hälsa dig ifrån Nicklas han är på sjön och far på utrikes orter mellan Svansea och södra africka och vi fick bref ifrån honom sama vick sim far låg lik han sjukna Juldagen och dog den 23 Januari [svårtytt] år nu. Jag kan hälsa dig från Börje Johansson tjent på röså han har bott hoss oss i tre år han låter hälsa dig så mycket att du skall komma himm.

Sista vicka som far dog så komm han ihåg både dig ock Nicklas han tänkte och trodde att ni var himma när vi duka bordet så ropte han på Efraim och Nicklas att di skulle gå fram till bordet och var så glad att ni var hemma, ock det var målaren som var hemme han har var ricktit snäll han satt himma lästa för honom,

Ock kan du ej komma så får du skrifva en fullmakt och skicka himma men hälst vill jag att du skall komma himm dett är det sista jag ber dig okom himm för du vet ju att du är dett enda stöd jag har det vet du okom än en gång medan jag lefver så jag får tala vid dig muntlgien det är det sista jag önskar

Teknar vänligen din
Moder Gunila Andersson

Om du skrifver så adrässera brefvet till Sillgatan till Christina Gunnarsson huset No 42

Uppdaterad