Handskriven text på gulnat papper
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Polisens dotter - Obduktionsprotokoll

År 1914 den 9 juni förrättades på anmodan af Överståthållarämbetet i Stockholm rättsmedicinsk besiktning och liköppning å döde kroppen efter poliskonstapeln Per Emanuel Olofsson, 30 år gammal.

Förrättningen verkställdes å Karolinska Institutets obduktionssal af undertecknad i närvaro af bårhusvaktmästaren K G Cato, som intygade likets identitet.

Obduktionsordern åtföljdes af en rapport från Stockholms polis, detektivafdelningen, dagtecknad den 8 juni 1914 och undertecknad Victor Hassler. Af denna rapport inhämtas att: Konstapel Olofsson den 1 nästlidne maj blef i korsningen af Horns- och Torkel Knutssonsgatorna omkullkörd af droskautomobilen A 989, som vid tillfället fördes af droskchauffören nr 798 Lars Axel Selin, och att Olofsson därvid erhöll så svåra skador, att han förlorade medvetandet. Han fördes till Maria sjukhus, där han sedan vårdats och afled den 8 dennes.

Underläkaren vid Maria sjukhus Gramén har upplyst att Olofsson vid ankomsten var oredig och led af upprepade kräkningar. Han hade ett krossår ofvanför vänstra ögat (mjukdelar) samt ett dylikt till höger i nacken med prolaps af ringa mängd hjärnmassa. Pares i hela högra sidan samt sväljningspares. Han fick hela tiden matas med slang. Ständig hicka. Såren å hufvudet läktes ”med lindrig infektion”. Inga säkra tecken till meningit. Bronchit och bronchopneumonia tillstötte. Pulsen liten, mjuk hastig. Temperaturen 38 – 39 grader …. Bronchiten förbättrades men paresen kvarstod. Sista dagarna ökad hjärtsvaghet och tilltagande slöhet.

Utom ofvannämnda skador i hufvudet ansåg man sig på grund af  resultatet af en företagen Röntgenundersökning kunna antaga fraktur å sjunde halskotan.

Blåsan och rectum fungerade utan anmärkning.

Liket har förvarats å stadens bårhus. Lufttemperaturen har under de senaste dygnen växlat mellan + 16 och + 6 grader.

………

Bakom högra örat ett 4,5 cm långt 2 x 3 mm bredt, något buktigt, i horisontell riktning gående, rödt ärr, hvars främre ända ligger drygt 2 cm bakom öronmusslan och ungefär i jämnhöjd med hörselgångens yttre mynning. Vid tryck å midten af ärret kännes underlaget mindre fast än normalt (defekt i benet).

……..

Å vänstra ögonbrynet ett knappt 2 cm långt, blekt, stråligt ärr. Vid dess inre ända en hampfröstor, brun, torr sårskorpa, under hvilken läderhuden är blekröd, fuktig.

……….

Utlåtande

 Af liköppningsföreteelserna jämte de upplysningar, som innehålles i afdelning B af protokollet, framgår, att orsaken till poliskonstapeln Per Emanuel Olofssons död varit krosskada å hufvudet.

Intet motsäger antagandet att skadan tillkommit på tid och sätt som ofvan uppgifves, hvilket på heder och samvete intygas.

                                            Mauritz Aspelin

Johan Mauritz Aspelin var läkare anställd hos polisen. Han var född 10 mars 1849 och dog den 26 oktober 1926.

Doktor Aspelin var far till offret, tandläkare Robert Aspelin, i det kända Kakelugnsmordet 1962.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad