Bildkonst
Konstnär: Okänd. Utbildningsförvaltningen

Eldsvådan i Stockholms Centraltryckeri - träsnitt i tidningen Hemvännen

Den 20 december 1875 brann Centraltryckeriet i Stockholm. Litografen Seedorff räddade flera personer, men brann inne med tre av sina barn. Så här står det i Hemvännens notis om bilden:

Eldsvådan i Stockholms Centraltryckeri.

Det midt imot järnvägs-centralstationen i Stockholm fritt och vackert belägna, storlartade Centraltryckeriet drabbades den 20 sistlidna december af en stor olycka, i det omkring klockan 3 på morgonen eld utbröt i våningen tre trappor upp, hvilken användes till tryckeriets litografiska afdelning. Elden spred sig derefter dels till den deröfver belägna våningen, som beboddes af litografen Seedorff med familj, dels söder-ut öfver byggningens vind till tryckeri -föreståndarens bostad i södra flygeln, dels nedåt utefter de två genom husets våningar gående hissarna. Byggningens tre nedersta våningar blefvo nästan alldeles förskonade för eldens härjningar, men derimot i hög grad skadade af de oerhörda vattenmassor, af hvilka huset största delen af dagen öfverspolades.

Litografen Seedorff, som medels ett räddningståg lyckades nedhissa sin hustru, två små barn och tvänne tjenstflickor, vardt sjelf jämte tre af sina barn innebränd. Den litografiska afdelningen förstördes helt och hållet tillika med en stor mängd kartor, planscher och annat litografiskt tryck. De på vinden förvarade upplagorna af nyligen tryckta arbeten blefvo äfven lågornas rof.

Bolaget har redan vidtagit kraftiga åtgärder för att kunna fortsätta sin verksamhet och man hoppas, att det ej skall dröja länge, förrän Ccntraltryckeriet kan framstå i ett föryngradt och förbättradt skick.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad