Foto
Fotograf: Överståthållarämbetet för polisärenden/kriminalavdelningen. Stockholms stadsarkiv

Utslag i målet om: Stölden på Skeppsbron 1914

Utslag den 3 december 1914 i avdelning 4, mål 248.

”Utslag:

Enär genom hvad tilltalade arbetskarlarna Ernst Natanael Hedman, Gustaf Hjalmar Ture Kristian Eriksson och Axel Robert Lidén själfva erkänt jämte hvad öfrigt i målet förekommit måste anses utredt, att de natten till tisdagen den 3 nästlidne november här i staden i samråd med hvarandra olofligen tillgripit dels från sjökaptenen Hjalmar Lord, med firma Stockholms Hamnarbetskontor, i dennes låsta affärslokal i Norra Våghuset å Skeppsbron, dit tillträde beredts medelst inbrott, en låst kassakista, värd 50 kronor, jämte inneliggande 667 kronor 79 öre, hvilka de sedermera åtkommit genom uppbrytande af locket till kassakistan, dels ock en stadsbudet Johan Albert Stein tillhörig utanför förenämnda hus stående dragkärra, värd 60 kronor,

ty och som Lidén tillika är förvunnen att hafva vid samma tid i ofvan angifna affärslokal från kassören Nils Gustaf Wass olofligen tillgripit en därstädes hängande regnkappa av gummi, värd 12 kronor,

alltså och då de tilltalade förut undergått bestraffning Hedman och Lidén för första, andra, tredje och fjärde resan stöld samt Eriksson för första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte och sjunde resan stöld;

pröfvar RR-n rättvist döma dels Hedman, jämlikt 20 kap 4, 7, 9, 11 och 14 §§ jämförda med 3 kap 5 § strafflagen, för femte resan å särskilda tider och ställen i samråd med annan delvis med inbrott föröfvad stöld att hållas till straffarbete tre år och vara förlustig medborgerligt förtroende intill dess tre år förflutit från det han, efter utståndet straff, blifvit frigifven, dels Eriksson, jämlikt samma lagrum, för åttonde resan å särskilda ställen i samråd med annan delvis med inbrott föröfvad stöld att hållas till straffarbete fyra år och vara förlustig medborgerligt förtroende intill dess tre år förflutit från det han, efter utståndet straff, blifvit frigifven, dels och Lidén jämlikt samma lagrum, för femte resan å särskilda tider och ställen delvis med inbrott och delvis i samråd med annan föröfvad stöld att hållas till straffarbete tre år och vara förlustig medborgerligt förtroende intill dess två år förflutit från det han, efter utståndet straff, blifvit frigifven….”

 

Från vänster på bilden: ”Turken” Gustaf Hjalmar Ture Kristian Eriksson, ”Tjust” Axel Robert Lidén och längst till höger ”Ärtan” Ernst Natanael Hedman.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad