Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kristina Johansdotter, 44, stämmer Per Johan Jansson, 37, på underhåll för vårdnad av deras gemensamma barn - rättsfall 1909

Per Johan Jansson, 37, och Kristina Johansdotter, 44, var sambos mellan 1901 och 1908 och hade tillsammans sonen Vilhard Johan Uno, 8 år gammal. I mars 1909 befinner de sig i rätten eftersom Kristina Johansdotter begär bidrag till sonens försörjning.

Sedan Johansdotter och Jansson flyttat isär den sista augusti 1908 har de uppenbarligen inte lyckats komma överens om hur de ska göra med pojken. Domstolsprotokollet renskrivet:

1909 den 11 mars

N:o 51 Johansdotter / Jansson 

Närvarande: Herr Rådmannen Fredholm
Adj. Led. Stadsnot. Modigh
Stadsnotarien Andersson 

S.D. Till denna hade ogifta Kristina Johansdotter erhållit stämning å maskinisten Per Johan Jansson på grund af en så lydande ansökning:

”Till etc____ Bil. 1.

Vid upprop af målet inställde sig parterna genom ombud, för käranden advokaten Magnus Hjertstrand och för svaranden snickare Axel Teodor Johnsson; åberopande ombuden till stöd för sin behörighet att i målet föra talan hvar sin af följande fullmakter: 

”Rättegångsfullmakt etc __ Bil. 2
”Hermed intygas etc _____Bil. 3

Stämningsansökningen upplästes hvar efter Hjertstrand ingaf följande frejdebetyg:

”Frejdebetyg. 1 att etc ____ Bil. 4 

Till vidare utveckling af käromålet förmälte Hjertstrand att käranden, som blifvit rådd med barnet här i staden, sammanbott med svaranden under tiden från den 1 oktober 1900 till den 31 augusti 1908 och att käranden därvid under augusti 1901 varit ringförlovad med svaranden.

I målet hörd förklarade Johnson att svaranden medgåfve, att han var fader till ifrågavarande barn och att han aflat detsamma under äktenskapslöfte, men att svaranden bestredo att till käranden utgifva af henne fordrade bidrag till barnets uppfostran och vård, att svaranden däremot vore villig att med käranden ingå äktenskap eller att själf taga hand om barnet och lämna det i vård hos svarandens föräldrar, hvilka i så fall åtagit sig att uppfostra barnet.

Sedan Hjertstrand förmält att käranden icke var villig att med svaranden ingå äktenskap och ej heller att till svaranden utlämna barnet förklarade Johnsson att därest svaranden mot sitt bestridande kunde anses skyldig att till käranden utgifva bidrag i instämda hänseende, svaranden i bidrag kunde utgifva högst femton kronor i månaden, tilläggande Johnsson att svarandens förtjänst uppginge till etthundratrettio kronor i månaden.

Härefter öfverlämnades å ömse sidor målet till Rättens pröfning; och tillkännagafs, att Rådhusrätten ville i målet meddela utslag torsdagen den 15 nästkommande april kl. 11 f.m., ehvad parterna då kommo tillstädes eller icke.

Afträdde.

In fidem
[svårtydd signatur]

1909 den 8 april 

Närvarande: Rådmannen Fredholm, v. ordf.
Adj. Led. Stadsnotarien Petersson
Stadsnotarien Andersson

S.D. Uti det från den 11 nästlidne Mars senast handlagda målet mellan ogifta Kristina Johansdotter, kärande, och  maskinisten Per Johan Jansson, svarande, beslöt Rätten följande

Utslag:

Enär svaranden maskinisten Per Johan Jansson medgifvit, att han är fader till kärandens Kristina Johansdotters den 17 December 1901 födda barn Wilhard Johan Uno, samt den omständighet att barnet enligt hvad mellan parterna är ostridigt aflats under äktenskapslöfte icke innan den äktenskapsliga förbindelsen mellan parterna blifvit genom vigsel fullbordad, kan anses medföra rätt för svaranden att framför käranden såsom barnets moder ombesörja detsammas vård och uppfostran, alltså pröfvar Rätten rättvist förplikta svaranden att till käranden såsom bidrag till omförmälda barns vård och uppfostran utgifva skäliga ansedda femton kronor i månaden, räknadt från den 15 september 1908 tills barnet fyllt femton år eller kan sig själft försröja, jämte fem procent årlig ränta å det belopp af sextio kronor, som förfallit till betalning före stämningens delgifning den 12 februari 1909, från sistnömnde dag tills betalning sker;

Då käranden såsom fattig är berättigad att utan afgift bekomma nödiga expeditioner i målet samt käranden i öfrigt icke förtecknat sina rättegångskostnader finner Rådhusrätten ersättning för samma kostnad icke kunna käranden tillerkännas.

Talan emot dett utslag föres hos Kungl Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt genom besvär, som skola dit ingifvas sist innan klockan tolf å tjugonde dagen från denna dag, då utslaget meddelas.

In fidem:
[svårtydd signatur] 

1909 den 15 april

Närvarande:
Herr Rådmannen Friedholm, v. ordf.
Adj. Led. Stadsnotarien Lindeberg
t.f. Stadsnotarien Bratt.

S.D. Vid upprop af det från den 11 nästlidne Mars till denna dag uppskjutna målet emellan ogifta Kristina Johansdotter, kärande, och maskinisten Per Johan Jansson, svarnde, lät icke någon af parterna sig afhöra; och afkunnades Rådhusrättens i målet beslutade uti protokollet för den 8 innevarande April intagna utslag

In Fidem
[svårtydd signatur]

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad