Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anonym angivelse av kvinnor till Sedlighetspolisen, 10 oktober 1868

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. En gång i veckan var de tvungna att genomgå en gynekologisk kontroll. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till polisens prostitutionsavdelning eller sedlighetspolisen som de ibland kallades. De hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån. Det här brevet kommer från en anonym person som vill att polisen snarast ingriper mot några kvinnor i hans eller hennes grannskap.

10/10-68

Stockholm i oktober månad d. 10 dagen af året efter Christi börd det Ett tusende Åtta hundrade 68

Högt bepröfvade Herr Commisarie!

Tag för all del ej illa att jag tager mig then djerfheten att bedja Eder thenna kommande natt sända några jäknar af Edert folk i Huset No 1b [eller 16] Norrmalmsgatan 3 trappor upp för att efterse om icke uti detta Hus torde till äfventyrs finnas flera Qvinnor som äro uti behof af besigtningsbyråns biträde, enär thessa idka handtverket både inom o utom Hus natt o dag, till förargelse för andra i Huset boende Ärligt Folk.
Jag förmodar att jag ej behöfver anlita Eder förgäfves i thenna för samhället så vigitiga sak utan att ni i thenna qväll, o så framgent då o då kanske äfven å morgon Söndag skulle ej skada om någon särskild [svårläst] Detectif försökte sin lycka hos dessa nympher hvilka äro 3ne om ej flera boende i ofvanämnde hus tre trappor upp till wenster och höger icke dörren midt emot trappuppgången men på båda sidorna i de små gångarna.
Tiden skall utvisa om ni hafver någon nit i Eder tjenst jag tvivlar på att få rättelse i denna sak som är skandalfull men Eder Granne i [svårläst] Huset midt emot Besigtningsbyrån kanske vet kanske bättre medel, som skola snarligen af Eder Gillas._


Norrmalmsgatan är nuvarande Biblioteksgatan, den gick från Norrmalmstorg till Humlegården och bytte namn 1885.

Uppdaterad