Foto

Bolinders mekaniska verkstad

Ett av de gamla gjuterierna till höger. Till vänster Renshuset samt i fonden uppsättningsverkstad för stora maskiner.