Text

Brev angående klotter i stadens offentliga toaletter år 1916

Brev från Karl Fries i Kristliga Föreningen av Unge Män (K.F.U.M.) i Stockholm med följande lydelse:

"Ärade Herr Rådman! Jag tror att Ni såsom ordförande i Drätselnämndens 2:dra Avdeln är rätte vederbörande i den sak jag ber att få beröra efter påstötning från någon, som synes oftare än jag själv göra bruk av de bekvämlighetsanordningar, vilka äro anbragta här och där i staden i form av runda (eller någon gång annorlunda formade) plåtkurar. Insidorna av dessa äro ofta vanprydda med ytterst obscena ritningar eller inskrifter, vidriga att iakttaga för den som icke har smak för sådant och utan tvivel innebärande en skadlig äggelse för sådana, vilkas sinnen äro tillgängliga för dylika intryck.

Det är ju klart att sådant icke kan alldeles förhindras, men vad som kan och enligt min mening bör göras, är att med rätt korta mellanrum (t.ex. en gång var eller varannan månad) måla om dem inuti, så att dessa vidrigheter åtminstone icke tillåtas att alltför länge exponeras. Min sagesman säger sig ha sett samma framställningar i skrift eller bild under mer än ett års tid.

Då nu på andra områden en del åtgärder synas ha blivit vidtagna för att i följd av ett mitt påpekande snygga upp i detta avseende i vår goda stad, vore det kanske lämpligt att även göra något i ovan antydd riktning.

Med största högaktning.
Karl Fries."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brunnar, dass och avlopp
Tema

Brunnar, dass och avlopp

En förutsättning för hälsa är rent vatten. Och en förutsättning för rent vatten i en stad är att hålla smutsigt avloppsvatten, toaletter och dricksvatten åtskilda. Kommer avloppsva…

Klotter eller graffiti
Tema

Klotter eller graffiti

Är det konst eller brottsligt klotter? En tiondel av alla stockholmare tycker att klotter är ett problem där de bor. Diskussionen om vad som är konst och vad som är förstörelse påg…

Skrivelse angående behovet av urinkurar på Djurgården 1875

Skrivelse angående behovet av urinkurar på Djurgården 1875

Sprayburk med färg

Sprayburk med färg

Urinkur (offentlig urinoar) installerad utanför Grand Hotell.

Urinkur (offentlig urinoar) installerad utanför Grand Hotell.