Drottning Kristinas brev till stadens myndigheter angående en tomt vid Södermalmstorg
Text
Författare: Kristina I (1626-1689). Stockholms stadsarkiv

Drottning Kristinas brev till stadens myndigheter angående en tomt vid Södermalmstorg

I det här brevet skriver drottning Kristina till stadens myndigheter och besvärar sig över det öde som en tomt ägd av Hans Marskalck genomgått vid gaturegleringen på Södermalm. Tomten låg i nuvarande kvarteret Överkikaren. Brevet lyder i avskrift: "Wij Christina medh Gudz nåde Swerigies Giöthes och Wendes vthkorade drottning och arffurstinna, stoorfurstinna till Finnlandh, hertiginna vthi Estlandh och Carelen, fröken öfwer Jngermannelandh, giöre witterligit att oß hafwer wår troo vndersåtte och jnwånere vthi Södremalms förstadh, ährlig och förståndig Hans Marskalck vnderdånigst gifwit tillkienna huruledes hans gårdh widh Malmtorget belägen, widh gaturnes reformation der på mallmen ähr alldeles refwen och ruinerat och honom för den skull een annan tompt sammestädes tillmäten och afstakat blefwen, hållandes vthi bredden widh Malmtorget ifrån hörnet widh Hornßgatun och neder till borgmestarens Jacob Grundels tompt trettijo fyra all[na]r. Vthi lengden ifrån Malmtorget, så på södre sijdan widh Hornsgatun, som på norre sijdan widh be[mel]te borgmestares tompt och wester vth till borgmester Grundeels andre tompt femptijio allnar, bredden på westre sijdan, ähr lijka medh bredden på östre sijdhan widh Malmtorget trettijio fyra allnar, på hwilken honom tilldeelte tompt han sedan till stadzens pryddnadt och zirat på den orten, hafwer itt fast steenhuß vpsettia låtit, och der på mestedeels all sin förmögenhet kostat och anwändt. Ödhmiukeligest oß ansökiendes och bidiandes at wij af gunst och nåde samme tompt honom och hans effterkommande arffeligen bebrefwa och confirmera wele. Denne hans vnderdånige begäran, hafwe wij medh nåde anhört, och i betrachtande af ofwanbe[mel]te skähl welat skänckia och gifwa, effter som wij her medh och i dette wårt öpne brefz krafft, vnne skienkie och gifwe be[mel]te Hans Marskalck, hans hustro och arfwinger, ofwan be[mel]te tompt, alldeeles medh och effter lengd och bredd som ofwan specificerat ståår den att hefda, bruka och behålla till ewerdelig egendomb. Der wår öffwer- och vnder ståthållere, sampt borgmestere och rådh her i staden hafwe sig att effterretta. Datum Stockholm den 11 Decemb[ris] 1645. Christina L[oco] s[igilli]"

Uppdaterad