handskrivet brev
Text
Författare: Torstensson, Anders (d. 1674). Stockholms stadsarkiv

Anders Torstenssons brev till byggningskollegium angående Birger Pädersons gård på Norrmalm

Under den stora gatureglering (förändring av gatornas sträckning) som utfördes under perioden 1625 till 1650 blev det ofta nödvändigt att mäta upp nya tomtstorlekar, som sen kunde ligga till grund för beskattning och andra ändamål.

I det här brevet skriver stadsingenjör Anders Torstensson till byggningskollegium angående en tomt på Norrmalm som ägdes av en kamrer vid namn Birger Päderson. Tomten var, enligt Torstensson, före gaturegleringen 3753 ¾ quadrat alner och efter gaturegleringen 4289 ½ quadrat alner (en aln i kvadrat motsvarar ungefär 0,35 kvadratmeter).

Brevet lyder i avskrift:

"Anno 1638 när reformation medh gathurnes och tompternes regulerande föhrehaffdes wthi Norreförstadhen och Westere delen: Tå iblandh andre gårder som undan föhr Drotningegathon bortrijffwes, bleff och en stoor deell aff cammerrerens wälbetrodh och försichtige Birger Pädersons gårdh rijffuin, huilken gårdh hölt i längd och bred för än han rijffwin wardt, effter ther å gårdebreffs lydelse. Nemligen wthi längden wedh s. Päder Oxes gårdh fyretije otte alner och tw quarteer; wedh Marcus timbremans gårdh sextije och siu alner. Breden wedh Stoore gathun, som sträckte sigh åt S. Claræ gärdet, sextije siu alner och it quarteer, mit wthi gården sextije tre alnar och trij quarteer, wedh nedre gathun sextije och fem alner. Huilken längd och bred gör - - - 3753 ¾ quadrat alner. Men nu håller her cammerrerens regulerade tompt (: medh det han aff sin egin quar hade, och then deel han ther tilbekom aff saligh Päder Oxes tompt:) uthi breden på sönnere sijdan wedh Watugrenden, ifrån Drotningegathun och neder till salig Bertil Staphansons effterleffuerskes gårdh fyretije och sex alner, i längden så på wästere sijdan, såsom på östere sijdan wedh Drotningegathun ifrån Watugrenden och nor till proviantzmestarens Johan Olßons Kråkefootz gårdh nijetije och tre alner och it quarteer. Bredhen på norresijdan ifrån Drotningegathon och wäst till Oluff Andersons enspennares gårdh fyretije och sex alner. Huilken längd och bred göra - - - - 4289 ½ quadrat alner, så at differentien emillan then förra her cammerrerens tompt och thenna nye regulerade ähr 535 ¾ quadrat alner, om huilka han medh staden förenas bör. Actum ut supra. Andres Thorstenson M[anu] [propri]a"

Uppdaterad