Text
Författare: Persdotter, Karin. Stockholms stadsarkiv

Karin Peerssdåtter besvärar sig över beskattning av tomt

I det här brevet besvärar sig änkan Karin Peerssdåtter över beskattningen av hennes tomt. Brevet lyder i avskrift: "Ehrborne wälwijse, högtähradhe herrar, borgmästare och rådh, wij fattige vndersåtare tiänstligen och ödmiukeligen bönfalle at I oß fattige vndersåtare bewåna effter såsom wåre grannar ähre ringare vthj tax vppå tomptören och hafua bätre legenheet och giöre mindre vth, begärom för denskul ödmiukelligen att sådant måtte aff dhe högthähradhe herrarna bliffua corrigeratt och rättatt, förmodhe högöffuerhetenes gunst at wij samma rätten niuta måtte såßom wåre grannar och förwente her vppå ett gunstigt och nådigt swar, sampteligen Eder Gudj befallandeß den 23 Aug[usti] [1]645. Karin Peerßdåtter s[alige] Anders styrmans effterleffuerska"

Uppdaterad