Lektionsförslag gymnasiet: Skriv framtidens historia - student under corona 2020

Skriv framtidens historia - Student under corona 2020

Historia är vår tids berättelse om dåtiden. Vår historieskrivning utgår från de berättelser, föremål och dokument som historien lämnat efter sig. Ibland är det slumpen som avgjort vilka källor som finns kvar.

I den här lektionsuppgiften bidrar dina elever till Stadsmuseets insamling av berättelser om hur det är att vara ung i Stockholm våren 2020, och därmed till framtidens förståelse för och berättelse om vår egen tid. Stadsmuseet i Stockholm gör nu en insamling för att öka kunskapen om coronapandemins effekter för de som tar studenten 2020.

Till dig som är lärare

Lektionsförslag i historia, gymnasiet

 • historisk referensram
 • historiebruk
 • källkritik

Lektionsförslag i svenska, gymnasiet

I den här uppgiften tränar eleverna:

 • skriftlig framställning och språkriktighet

Den här uppgiften består av två delar: Stadsmuseets insamling Student under corona 2020, och en individuell skrivuppgift för inlämning. Inlämningsuppgiften kan utgöra bedömningsunderlag, eller som en avslutande reflektionsuppgift efter betygsättningen, inför avslutningsdagen.

Stadsmuseets insamling Student under corona 2020

Första steget utgår från Stadsmuseet i Stockholms formulär med fyra frågor, om hur sistaårselever i gymnasiet upplever de anpassningar och uppoffringar de behövt göra på grund av det nya coronaviruset.

 1. Berätta om en vanlig dag, eller delar av en vanlig dag under pandemin
 2. Hur planerar du för firandet av din student?
 3. Hur tänker du om framtiden?
 4. Om du tänker på covid-19 – finns det någon särskild sak eller en bild, som du förknippar med det?

Eleverna besvarar individuellt de fyra frågorna fritt, och väljer om de ska skickas in till museet med deras utskrivna namn eller inte. Eleverna skriver svaren i ett word-dokument, och kopierar in texten i formuläret när det skickas in.

Svenska: Bearbetning till individuell inlämningsuppgift

I andra steget bearbetar eleverna texten för inlämning till läraren. Här finns möjlighet att välja olika texttyper, exempelvis krönika eller reportage där eleven själv blir porträtterad.

Historia: Vems röst hörs i historien?

Den här lektionsuppgiften handlar i högsta grad också om historieskrivning. Låt gärna klassen diskutera följande frågor under arbetet med insamlingen:

 • Vilka historiska röster har vi fått höra i skolan? Vems perspektiv har fått ta störst plats?
 • Vems berättelser får vi ta del av?
 • Varför är det viktigt att samla in sistaårselevernas berättelser om corona-våren 2020?
 • Coronapandemin påverkar livet och samhället i hela världen. Vad kan en enskild människas berättelse säga om ett helt samhälles historia, eller historien under en viss tid?