Text

Tryckfrihetsförordningen och två förgrundsfigurer

Helt oproblematiskt var det inte att driva igenom denna förordning. Två personer stod på "barrikaderna" nämligen Nordencrantz och Chydenius:

Riksdagsmannen Anders Nordencrantz var med om att driva igenom förordningen. Han hade tidigt argumenterat mot censur och trycktvång i skriften: Oförgripliga Tankar om Frihet i bruk af Förnuft, Pennor och Tryck  Han kämpar här med kraft för yttrandefrihet, men även denna gång som så många gånger tidigare ingrep censuren dvs. Kanslikollegium och hindrade publiceringen av den samma! Vid 1765-66 års riksdag hade hans idéer trängt fram till seger, och som en verksam medlem av sekreta utskottet i Riksdagen tog han en stor del i rannsakningen/granskningen av det gamla systemets män och för tryckfrihetens införande.

Den finlandsvenske kaplanen/prästen Anders Chydenius inspirerades av upplysningens idéer och intresserade sig för naturvetenskap och i anslutning till sin kyrka bedrev han jordbruk allt i enlighet med de senaste rönen. Vid en pristävling 1763 kom hans första egna politiska yttranden och det var som svar på en fråga rörande, varför så många svenskar  emigrerar. Hans svar var svidande kritik mot en mängd ekonomiska och sociala missförhållanden. Då en del ville förklara emigrationen med de fattigas laster, kontrade Chydenius med att det var den politiska ofriheten i Sverige som var orsaken: Det blifver stort och förfärligt uppe uti toppen, men rötter och de nedersta qvistarna tvina och ruttna bort, hvarigenom trädet sättes snart i äventyr at vid minsta väderpust ramla öfver ända. (Hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet Swenskt folk årligen flytter utur Landet?Stockholm 1765).

Chydenius mest betydande verk är ” Den nationella vinsten” framlagd vid riksdagen 1765 där han ställer krav på näringsfrihet och vidare att den nationella vinsten är lika med den enskildes vinst det vill säga; Genom att arbetare och affärsmän berikar sig själva berikar de också varandra och hela samhället. Det är inte undra på att Chydenius har kallats "Nordens Adam Smith"(Han brukar räknas som grundare av modern nationalekonomi och kallas ibland liberalismens fader.) !

Senare samma år utsågs han till representant för kaplanerna i Österbotten vid riksdagen 1765-66 och hörde till det nya mösspartiets mest nitiska anhängare. Chydenius skrifter om bland annat tryckfriheten fick en kolossal spridning som saknar motstycke under frihetstidens myckna pamflettskrivande. Man kan med fog säga att Chydenius var en av de ledande krafterna bakom den tryckfrihetsförordning som år 1766 var unik för Finland och Sverige. Äntligen hade de starka kraven på avskaffandet av censur och därmed en ökad offentlighet kommit till stånd.

Texten ovan lyder :

Kongl. Maijts
Nådiga
Förordning
angående skrif- och tryckfrihe-
ten gifwen Stockholm i Råd-
kammaren d. 2 Decembr 1766

Text och transkribering: Karin Borgkvist Ljung

Fotograf: Emre Olgun

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Censurens ansikte

Censurens ansikte

Dömd till döden för högmålsbrott

Dömd till döden för högmålsbrott

FILMCENSUREN-Det fick svenskarna inte se på bio!

FILMCENSUREN-Det fick svenskarna inte se på bio!

Forsskål och yttrandefriheten

Forsskål och yttrandefriheten

Sverige först med tryckfrihet

Sverige först med tryckfrihet